Афоризм 7

Шива сутра вимаршини. Глава 2.
2.7

;;; sans

तस्माद्गुरोः प्रसन्नात्—

मातृकाचक्रसम्बोधः॥७॥

शिष्यस्य भवतीति शेषः। श्रीपरात्रिंशकादिनिर्दिष्टनीत्याहंविमर्शप्रथमकलानुत्तराकुलस्वरूपा प्रसरन्त्यानन्दस्वरूपा सतीच्छेशनभूमिकाभासनपुरःसरं ज्ञानात्मिकामुन्मेषदशां ज्ञेयाभासासूत्रणाधिक्येन चोनतां प्रदर्श्य इच्छामेव द्विरूपां विद्युद्विद्योतनकल्पतेजोमात्ररूपेण स्थैर्यात्मना चैषणीयेन रञ्जितत्वाद्रलश्रुत्यारूषितेनात एव स्वप्रकाशात्मीकृतमेयाभासत्वतोऽमृतरूपेण मेयाभासारूषणमात्रतश्च बीजान्तरप्रसवासमर्थतया षण्ढाख्यबीजचतुष्टयात्मना रूपेण प्रपञ्च्य प्रोक्तानुत्तरानन्देच्छासङ्घट्टेन त्रिकोणबीजमनुत्तरानन्दोन्मेषयोजनया च क्रियाशक्त्युपगमरूपमोकारं प्रोक्तैतद्बीजद्वयसङ्घट्टेन षट्कोणं शूलबीजं चेच्छाज्ञानशक्तिव्याप्तपूर्णक्रियाशक्तिप्रधानत्वाच्छक्तित्रयसङ्घट्टनमयं प्रदर्श्य इयत्पर्यन्तविश्वैकवेदनरूपं बिन्दुमुन्मील्य युगपदन्तर्बहिर्विसर्जनमयबिन्दुद्वयात्मानं विसर्गभूमिमुद्दर्शितवत्यत एवान्तर्विमर्शनेनानुत्तर एवैतद्विश्वं विश्रान्तं दर्शयति बहिर्विमर्शेन तु कादिमान्तं पञ्चकपञ्चकम् अ-इ-उ-ऋ-ऌ-शक्तिभ्यः पुरुषान्तं समस्तं प्रपञ्चयति। एकैकस्याश्च शक्तेः पञ्चशक्तित्वमस्तीत्येकैकतः पञ्चकोदयः। आभ्य एव शक्तिभ्यः शिक्षोक्तसञ्ज्ञानुसारेणान्तःपुम्भूमौ नियत्यादिकञ्चुकत्वेनावस्थानादन्तस्थाख्यान्प्रमातृभूमिधारणेन विश्वधारणाद्धारणाशब्देनाम्नायेषूक्तान् तदुपरिभेदविगलनेनाभेदापत्त्योन्मिषितत्वादूष्माभिधानाञ्चतुरो वर्णानाभासितवती। अत्र चान्ते सर्वसृष्टिपर्यन्तवर्ति परिपूर्णममृतवर्णं प्रदर्श्य तदन्ते प्राणबीजप्रदर्शनं कृतं तदनुत्तरशक्त्याप्यायितानाहतमयमियद्वाच्यवाचकरूपं षडध्वस्फारमयं विश्वमिति प्रत्यभिज्ञापयितुम्। अत एव प्रत्याहारयुक्त्यानुत्तरानाहताभ्यामेव शिवशक्तिभ्यां गर्भीकृतमेतदात्मकमेव विश्वमिति महामन्त्रवीर्यात्मनोऽहंविमर्शस्य तत्त्वम्। यथोक्तमस्मत्परमेष्ठिश्रीमदुत्पलदेवपादैः

प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहम्भावो हि कीर्तितः।
उक्ता सैव च विश्रान्तिः सर्वापेक्षानिरोधतः॥
स्वातन्त्र्यमथ कर्तृत्वं मुख्यमीश्वरतापि च।

इति। तदियत्पर्यन्तं यन्मातृकायास्तत्त्वं तदेव ककारसकारप्रत्याहारेणानुत्तरविसर्गसङ्घट्टसारेण कूटबीजेन प्रदर्शितमन्त इत्यलं रहस्यप्रकटनेन। एवंविधायाः

... न विद्या मातृकापरा।

इत्याम्नायसूचितप्रभावाया मातृकायाः सम्बन्धिनश्चक्रस्य प्रोक्तानुत्तरानन्देच्छादिशक्तिसमूहस्य चिदानन्दघनस्वस्वरूपसमावेशमयः सम्यग्बोधो भवति। एतच्चेह दिङ्मात्रेणोट्टङ्कितम्। विततं त्वस्मत्प्रभुपादैः श्रीपरात्रिंशकाविवरणतन्त्रालोकादौ प्रकाशितम्। उक्तं च श्रीसिद्धामृते

सात्र कुण्डलिनी बीजजीवभूता चिदात्मिका।
तज्जं ध्रुवेच्छोन्मेषाख्यं त्रिकं वर्णास्ततः पुनः॥
आ इत्यवर्णादित्यादि यावद्वैसर्गिकी कला।
ककारादिसकारान्ताद्विसर्गात्पञ्चधा स च॥
बहिश्चान्तश्च हृदये नादेऽथ परमे पदे।
बिन्दुरात्मनि मूर्धान्ते हृदयाद्व्यापको हि सः।
आदिमान्त्यविहीनास्तु मन्त्राः स्युः शरदभ्रवत्।
गुरोर्लक्षणमेतावदादिमान्त्यं च वेदयेत्॥
पूज्यः सोऽहमिव ज्ञानी भैरवो देवतात्मकः।
श्लोकगाथादि यत्कञ्चिदादिमान्त्ययुतं यतः।
तस्माद्विदंस्तथा सर्वं मन्त्रत्वेनैव पश्यति।

इति। एतच्च स्पन्दे

सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशुवर्तिनी।
बन्धयित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्ध्युपपादिका॥

इत्यनेनैव भङ्ग्या सूचितम्॥७॥ ;;;


;;; trans

Tasmādguroḥ prasannāt—

Mātṛkācakrasambodhaḥ||7||

Śiṣyasya bhavatīti śeṣaḥ| Śrīparātriṁśakādinirdiṣṭanītyāhaṁvimarśaprathamakalānuttarākulasvarūpā prasarantyānandasvarūpā satīccheśanabhūmikābhāsanapuraḥsaraṁ jñānātmikāmunmeṣadaśāṁ jñeyābhāsāsutreṇādhikyena conatāṁ pradarśya icchāmeva dvirūpāṁ vidyudvidyotanakalpatejomātrarūpeṇa sthairyātmanā caiṣanīyena rañjitatvādralaśrutyārūṣitenāta eva svaprakāśātmīkṛtameyābhāsatvato'mṛtarūpeṇa meyābhāsārūṣaṇamātrataśca bījāntaraprasavāsamarthatayā ṣaṇḍḥākhyabījacatuṣṭayātmanā rūpeṇa prapañcya icchāmeva dvirūpāṁ vidyudvidyotanakalpatejomātrarūpeṇa sthairyātmanā caiṣanīyena rañjitatvādralaśrutyārūṣitenāta eva svaprakāśātmīkṛtameyābhāsatvato'mṛtarūpeṇa meyābhāsārūṣaṇamātrataśca bījāntaraprasavāsamarthatayā ṣaṇḍḥākhyabījacatuṣṭayātmanā rūpeṇa prapañcya iyatparyantaviśvaikavedanarūpaṁ bindumunmīlya yugapadantarbahirvisarjanamayabindudvayātmānaṁ visargabhūmimuddarśitavatyata evāntarvimarśenānuttara evaitadviśvaṁ viśrāntaṁ darśayati bahirvimarśena tu kādimāntaṁpañcakapañcakam a-i-u-ṛ-ḷ-śaktibhyaḥ puruṣāntaṁ samastaṁ prapañcayati| Ekaikasyāśca śakteḥ pañcaśaktitvamastītyekaikataḥ pañcakodayaḥ| Ābhya eva śaktibhyaḥ śikṣoktasañjñānusāreṇāntaḥpumbhūmau niyatyādikañcukatvenāvasthānādantasthākhyānpramātṛbhūmidhāraṇena viśvadhāraṇāddhāraṇāśabdenāmnāyeṣūktān taduparibhedavigalanenābhedāpattyonmiṣitatvādūṣmābhidhānāñcaturo varṇānābhāsitavatī| Atra cānte sarvasṛṣṭiparyantavarti paripūrṇamamṛtavarṇaṁ pradarśya tadante prāṇabījapradarśanaṁ kṛtam tadanuttaraśaktyāpyāyitānāhatamayamiyadvācyavācakarūpaṁ ṣaḍadhvasphāramayaṁ viśvamiti pratyabhijñāpayitum| Ata eva pratyāhārayuktyānuttarānāhatābhyāmeva śivaśaktibhyāṁ garbhīkṛtametadātmakameva viśvamiti mahāmantravīryātmano'haṁvimarśasya tattvam| Yathoktamasmatparameṣṭhiśrīmadutpaladevapādaiḥ

Prakāśasyātmaviśrāntirahambhāvo hi kīrtitaḥ|
Uktā saiva ca viśrāntiḥ sarvāpekṣānirodhataḥ||
Svātantryamatha kartṛtvaṁ mukhyamīśvaratāpi ca|

iti| Tadiyatparyantaṁ yanmātṛkāyāstattvaṁ tadeva kakārasakārapratyāhāreṇānuttaravisargasaṅghaṭṭasāreṇa kūṭabījena pradarśitamanta ityalaṁ rahasyaprakaṭanena| Evaṁvidhāyāḥ

... na vidyā mātṛkāparā|

ityāmnāyasūcitaprabhāvāyā mātṛkāyāḥ sambandhinaścakrasya proktānuttarānandecchādiśaktisamūhasya cidānandaghanasvasvarūpasamāveśamayaḥ samyagbodho bhavati| Etacceha diṅmātreṇoṭṭaṅkitam| Vitataṁ tvasmatprabhupādaiḥ śrīparātriṁśakāvivaraṇatantrālokādau prakāśitam| Uktaṁ ca śrīsiddhāmṛte

Sātra kuṇḍalinī bījajīvabhūtā cidātmikā|
Tajjaṁ dhruvecchonmeṣākhyaṁ trikaṁ varṇāstataḥ punaḥ||
Ā ityavarṇādityādi yāvadvaisargikī kalā|
Kakārādisakārāntādvisargātpañcadhā sa ca||
Bahiścāntaśca hṛdaye nāde'tha parame pade|
Bindurātmani mūrdhānte hṛdayādvyāpako hi saḥ|
Ādimāntyavihīnāstu mantrāḥ syuḥ śaradabhravat|
Gurorlakṣaṇametāvadādimāntyaṁ ca vedayet||
Pūjyaḥ so'hamiva jñānī bhairavo devatātmakaḥ|
Ślokagāthādi yatkañcidādimāntyayutaṁ yataḥ|
Tasmādvidaṁstathā sarvaṁ mantratvenaiva paśyati|

iti| Etacca spande

Seyaṁ kriyātmikā śaktiḥ śivasya paśuvartinī|
Bandhayitrī svamārgasthā jñātā siddhyupapādikā||

ityanenaiva bhaṅgyā sūcitam||7||

;;;


Поэтому (tasmāt), от довольного (prasannāt) Гуру (guroḥ)

[От довольного Гуру нисходит] просветление (sambodhaḥ) в отношении группы (cakra) букв (mātṛkā)||7||

"Нисходит (bhavati) на ученика (śiṣyasya)"; это оставшаяся часть (iti śeṣaḥ) [афоризма]|

Согласно процессу (nītyā), указанному (nirdiṣṭa) в досточтимом [Писании] (śrī) Parātriṁśaka (parātriṁśaka), и т.д. (ādi), Anuttarākula (anuttarākula) является сущностной природой (sva-rūpā) первого (prathama) аспекта (kalā) Я-Сознания (ahaṁvimarśa).

[Затем, этот первый аспект Я-Сознания, т.е. чистая Śakti,] расширяется (prasarantī... satī) в форме (sva-rūpā) Ānanda [гласная "ā"] (ānanda), и благодаря (puraḥsaram) Ее Силе Проявления (ābhāsana) --которая предстает как стадии (bhūmikā) Icchā [гласная "i"] (icchā) и Īśana [гласная "ī"] (īśana)-- отображается (pradarśya) состояние (daśām) Unmeṣa [гласная "u"] (unmeṣa), чьей сущностью (ātmikām) является Jñāna (jñāna). И (ca) через Ее Изобилие (ādhikyena), которое является источником (āsūtreṇa) сияющего проявления (ābhāsā) объектов (jñeya), [эта самая чистая Śakti приводит к существованию] Ūnatā [гласная "ū"] (ūnatām).

[Затем эта самая Śakti] проявляет (prapañcya) Волю (icchām eva) --которая имеет две (dvi) формы (rūpām) (т.е. "i"и "ī")-- в сочетании с тем, что есть просто (mātrarūpeṇa) "свет" (tejas), похожий на (kalpa) вспышку (vidyotana) молнии (vidyut) [т.е. элемент "огня", чье тело, или kula — "r". Она] также (ca) [проявляет Icchā, или Волю] в сочетании с тем, чья природа (ātmanā... eṣanīyena) есть твердость (sthairya) [т.е. элемент "земля", чье тело, или kula — "l". Из этих комбинаций, появляются гласные "ṛ, ṝ, ḷ и ḹ". Эти гласные не являются реально созданными буквами, но только слышимыми звуками], потому что они [просто] окрашены (rañjitatvāt), или тонированы (ārūṣitena) звуками (śrutyā) "ra" (ra) [и] "la" (la) [т.е. буквами огня и земли соответственно; обратите внимание, что "ra" — это просто "r" --семенная буква-- плюс "a", и "la"— это "l" --семенная буква-- плюс "a". Не только] из-за того, что было сказано в предыдущем предложении (atas eva), но также поскольку [гласные ṛ, ṝ, ḷ, ḹ] проявляются (ābhāsatvataḥ) как [тонкие] объекты (meya), ассимилированные (ātmīkṛta) со своим собственным (sva) светом (prakāśa), они известны как Нерушимые [буквы] (amṛtarūpeṇa). И (ca) поскольку они просто (mātrataḥ) окрашены (ārūṣaṇa) объективным (meya) проявлением (ābhāsa), они не способны (asamarthatayā) порождать (prasava) другие (antara) семенные буквы (bīja). [В результате,] эту группу из четырех (catuṣṭayātmanā rūpeṇa) семенных букв (bīja) обозначают как (ākhya) Евнух (ṣaṇḍḥa).

[Затем, Śakti] проявляет семенную букву (bījam) Trikoṇa --т.е. гласную "e"-- (tri-koṇa) через комбинацию (saṅghaṭṭena) Icchā --т.е. "i"-- (icchā) с Anuttara --т.е. "a"-- (anuttara) и Ānanda --т.е. "ā"-- (ānanda), которые упоминались ранее (prokta). А (ca) через объединение (yojanayā) Unmeṣa --т.е. "u"-- (unmeṣa) с Anuttara --т.е. "a"-- (anuttara) и Ānanda -т.е. "ā"-- (ānanda), [Она проявляет] букву (kāram) "o" (o), чья природа (rūpam) показывает (upagama) [появление] Kriyāśakti (kriyā-śakti). [Позже,] через комбинацию (saṅghaṭṭena) этих (etad) вышеупомянутых (prokta) групп, образованных из двух (dvaya) семенных букв (bīja), --т.е. групп "a-ā" и "e-o"--, [Śakti] проявляет (pradarśya) Ṣaṭkoṇa --т.е. гласную "ai"-- (ṣaṭkoṇam) и (ca) семенную букву (bījam) Śūla --т.е. гласную "au"-- (śūla). Поскольку [в букве "au"] имет место преобладание (pradhānatvāt) Kriyāśakti (kriyā-śakti) --в ее полноте-- (pūrṇa), пронизанной (vyāpta) Icchāśakti и Jñānaśakti (icchā-jñāna-śakti), [Богиня проявляет эту букву], как состоящую (mayam) из соединения, или комбинации (saṅghaṭṭana) трех (traya) [вышеупомянутых] śakti-s (śakti) [т.е. Icchā, Jñāna и Kriyā].

[Далее, Śakti] являет (unmīlya) Бинду (bindum), чьей природой (saṅghaṭṭena) является неделимое (eka) Знание (vedana) вселенной (viśva), до самых ее границ [действительно] (iyatparyanta). [После этого, эта Śakti] проявляет (uddarśitavatī) стадию (bhūmim) Висарги (visarga), состоящую (ātmānam) из двух (dvaya) точек (bindu), которые полны *(maya)*одновременно (yugapad) внешней (bahis) [и] внутренней (antar) эмиссии (visarjana). [Итак,] в силу всего того, [что было сказано] (atas eva), [Высшая Богиня] --через [Свое] внутреннее (antar) Осознание (vimarśanena)-- показывает (darśayati) эту (etad) вселенную (viśvam), как покоящуюся (viśrāntam) только (eva) на Anuttara --т.е. на гласной "a"-- (anuttaraḥ); но (tu) посредством [Своего] внешнего (bahis) Осознания (vimarśena), [Она] проявляет (prapañcayati) --через śakti-s, или силы (śaktibhyaḥ) a-i-u-ṛ-ḷ (a-i-u-ṛ-ḷ)-- пять групп (pañcakam) из пяти букв [каждая] (pañcaka) --начиная (ādi) с буквы "ka" (ka) и заканчивая (antam) буквой "ma" (ma)-- как совокупность (samastam) [из пяти групп, сформированных из пяти таттв, или категорий каждая] --[начиная с таттвы 36, или элемента земли] и заканчивая (antam) в Puruṣa -таттве 12-- (puruṣa)--|

И (ca) для каждой (ekaikasyāḥ) śakti (śakteḥ) [т.е. для каждой из этих пяти букв --a, i, ṛ, ḷ, u--] имеется (asti) группа из пяти (pañca) śakti-s (śaktitvam). Таким образом (iti), от каждой [из этих śakti-s] (ekaikataḥ) возникает (udayaḥ) пять [букв] (pañcaka)|

[После этого,] из тех же śakti-s (eva śaktibhyaḥ) --начиная с "ā" (ābhyaḥ)-- [Высшая Сила] проявляет (ābhāsitavatī) четыре (caturaḥ) буквы (varṇān), известные как (ākhyān) Антастха (antastha) [т.е. буквы "ya, ra, la, va"] --в соответствии (anusāreṇa) с терминологией (sañjñā), которая используется (ukta) в Śikṣā (наука фонетики) (śikṣā)-- поскольку они пребывают (avasthānāt), вместе с Нияти (niyati) и другими (ādi) Канчуками (kañcukatvena), внутри (antar) Пуруши (Puruṣa) (pumbhūmau). [С другой стороны,] в проявленных Писаниях (āmnāyeṣu) они обозначены (uktān) термином (śabdena) Дхарана (dhāraṇā), поскольку они поддерживают (dhāraṇāt) вселенную (viśva), удерживая (dhāraṇena) состояние (bhūmi) "ограниченного познающего, или воспринимающего" (pramātṛ). Над (upari) этой [Māyātattva] (tad), [Почтенная Śakti] проявляет (ābhāsitavatī) четыре (caturaḥ) буквы (varṇān), известные как (abhidhānān) Ūṣmā (ūṣmā) [т.е. буквы "śa, ṣa, sa, ha"], поскольку они отображаются (unmiṣitatvāt) во время исчезновения (vigalanena) различий (bheda) и [последующего] появления (āpattyā) недвойственности (abheda)|

И (ca) здесь (atra), [то есть, в буквах Ūṣmā, Śakti, или Я-Сознание] демонстрирует (pradārśya) к конечном итоге *(ante)*совершенно безупречную (paripūrṇam) Amṛta (amṛta) букву (varṇam) [букву "sa"], которая расположена (varti) в конце (paryanta) всего (sarva) Проявления (sṛṣṭi). После (ante) этого (tad), [Она] показывает (pradarśanaṁ kṛtam) Prāṇabīja (prāṇabīja), [букву "ha". Она делает] это (tad) для того, чтобы можно было осознать, или распознать (iti pratyabhijñāpayitum), что эта вселенная (viśvam), [форма которой (rūpam) включает (iyat) Vācaka (vācaka) --[слова]-- [и] Vācya (vācya) --[объекты, обозначенные этими словами]-- и состоит (mayam) из расширения (sphāra) шести (ṣaṭ) порядков, или путей (adhva)], становится созревшей, или развившейся (āpyāyita) в Anāhatamaya (anāhatamayam), [эпитет буквы "ha"], благодаря Anuttaraśakti (ābhāsitavatī) [букве "a", или Śiva]|

Следовательно (atas eva), принципом, или сущностью (tattvam) Я-Сознания (aham-vimarśasya), природой которого (ātmanaḥ) является Мощь, или Сила (vīrya) Великой (mahā) Мантры (mantra), [является следующее]: "Вселенная (viśvam), посредством (yuktyā) Pratyāhāra (pratyāhāra), пронизана (garbhīkṛtam) Anuttara и Anāhata (anuttarānāhatābhyām) [т.е. буквами "a"и "ha" соответственно, которые есть] безусловно (eva) Śiva и Śakti (śivaśaktibhyām). [По этой причине,] она --т.е. "вселенная"-- только и (eva) состоит (ātmakam) из Этого --т.е. "Śiva и Śakti"-- (etad... iti)"|

Как (yathā) было сказано (uktam) в стихах (pādaiḥ... iti) Утпаладевы (utpaladeva), нашего (asmad) выдающегося (śrīmat) [и] величайшего Мастера (parameṣṭhi):

"Покой, или Спокойствие (viśrāntiḥ) Света Сознания (prakāśasya) внутри Себя (ātma) [— это] несомненно (hi) известно (kīrtitaḥ) как концепция Я (aham-bhāvaḥ). Это (sā), безусловно (eva ca), называется (uktā) Покоем, или Спокойствием (viśrāntiḥ), поскольку исключает (nirodhataḥ) все (sarva) побуждения (apekṣā). Кроме того (atha), это Абсолютная Свобода (svātantryam), Главный (mukhyam) Делатель (kartṛtvam), а также (api ca) Совершенное Господство (īśvaratā... iti)"|

Следовательно (tad), то, что (yad) [называлось] до сих пор (iyat-paryantam) "сущностью (tattvam) Mātṛkā (mātṛkāyāḥ)", то же самое (tad eva) было показано (pradarśitam) в конце (ante) через Kūṭabīja --букву kṣa-- (kūtabījena). [Эта Kūṭabīja] является Pratyāhāra (pratyāhāreṇa) буквы "ka" (ka kāra) [и] буквы "sa" (sa kāra). [Итак, эта Kūṭabīja] сформирована из сочетания (sanghaṭṭa) сущностей --sāra-- (sāreṇa) Anuttara (anuttara) [и] Visarga (visarga) [соответственно]. Достаточно (iti-alam) освещения того (prakaṭanena), что является тайной (rahasya)!|

[Sambodha, в афоризме,] — это (bhavati) Полное (samyak) Просветление (bodhaḥ), состоящее (mayaḥ) из Погружения (samāveśa) в свою собственную Сущностную Природу (sva-sva-rūpa), которая является Компактной Массой (ghana) Сознания (cit) [и] Блаженства (ānanda). [Полное Просветление] относительно вышеупомянутой (prokta) группы (cakrasya... samūhasya) сил (śakti), [которая включает в себя] Anuttara (anuttara), Ānanda (ānanda), Icchā (icchā), и т.п. (ādi), [и которая] связана (sambandhinaḥ) с Mātṛkā (mātṛkāyāḥ), чья --т.е. Матрики-- Действенность, или Сила (prabhāvāyāḥ) была показана (sūcita) в Проявленных Священных Писаниях (āmnāya) следующим образом (evaṁvidhāyāḥ... iti):

"... Нет (na) знания (vidyā) выше (parā) , чем Mātṛkā (mātṛkā)"|

Это (etad ca) [было] рассмотрено (uṭṭankitam) здесь (iha) посредством простого (mātreṇa) указания (dik)|

[Это было] конечно (tu) распространено (vitatam) [и] раскрыто (prakāśitam) через строфы (pādaiḥ) нашего (asmad) Мастера (prabhu) в досточтимых (śrī) Parātriṁśakāvivaraṇa (parātriṁśakāvivaraṇa), Tantrāloka (tantrāloka), и т.д. (ādau)|

В уважаемой (śrī) Siddhāmṛta (siddhāmṛte) [это] также (ca) было рассказано (uktam) [Самим Śiva его супруге Pārvatī]:

"Здесь (atra) эта (sā) Kuṇḍalinī (kuṇḍalinī) [является] Семенем (bījam), которое есть Жизнь (jīva-bhūtā) [и] чья природа — Сознание (cit-ātmikā). Триада (trikam), чье имя — Dhruva --гласная 'a'--, Icchā --гласная 'i'-- и Unmeṣa --гласная 'u'-- (dhruva-icchā-unmeṣa-ākhyam) рождена от Нее (tad-jam), [и] из этой [триады] (tatas) [остальные] буквы (varṇāḥ) [возникают] вновь (punar).

Из Visarga (visargāt) [происходит группа букв], начинающихся (ādi) с буквы (kāra) "ka" (ka) [и] заканчивающихся --anta-- (antāt) буквой (kāra) "sa" (sa). И (ca), [в свою очередь,] этот [Visarga] (saḥ) [проявляется] пятью способами (pañcadhā):

[1] Наружу, [в форме вселенной] (bahis) и (ca... ca) [2] внутрь (antar), [3] в сердце (hṛdaye), [4] в Nāda --т.е. в горле в этом случае-- (nāde) [и], конечно (atha), [5] в Высшей (parama) Стадии (pade) --т.е. между бровями--. [Кроме того,] это (saḥ) Bindu --т.е. Visarga-- (binduḥ), несомненно (hi), распространяется (vyāpakaḥ) от сердца (hṛdayāt) до макушки (antam) черепа (mūrdha), [то есть] до [Его] Самости (ātmani).

Однако (tu), мантры (mantrāḥ), лишённые (vihīnāḥ) начальной (ādi) 'a' (a) [и] конечной (antya) 'ma' (ma) --т.е. лишённые 'aham', или 'Я', а именно, Śiva--, подобны (syuḥ vat) осенним (śarat) облакам (abhra).

[Сущностная] характеристика (laksaṇam) Гуру (guroḥ) [заключается в том, что] он объясняет [своим ученикам] (ca vedayet), [что Mahāmantra, или Великая Мантра] — та, критерием которой (etāvat) [является следующее:] Она начинается (ādi) с 'a' (a) [и] заканчивается (antyam) 'ma' (ma) --т.е. 'Aham', или Я, а именно, Śiva--. Познающий (jñānī), [который есть] Божественный (devatā-ātmakaḥ) Bhairava (bhairavaḥ), заслуживает поклонения (pūjyaḥ) как (iva) Мне Самому (saḥ aham).

Учитывая, что (yatas) --для такого Гуру-- всё (yatkiñcid), будь то гимн восхваления (śloka), хвалебная песня (ghāthā) и т.д. (ādi), едино и связано (yutam) с [Mahāmantra, или Великой Мантрой], начинающейся (ādi) с 'a' (a) [и] заканчивающейся (antya) 'ma' (ma); тогда (tasmāt), [такой Гуру], знающий (vidan) это (tathā), видит (paśyati) всё (sarvam) только (eva) как Мантру (mantratvena... iti)"|

Это (etad) [было] также [изложено] (ca) в Spandakārikā-s (spande):

"Эта (iyam) самая (sā) Сила, или Śakti (śaktiḥ), принадлежащая Śiva (śivasya), чьей природой (ātmikā) является деятельность (kriyā), пребывает (vartinī) в пашу, или обусловленном существе (paśu) [и] связывает [его] (bandhayitrī). [Однако, когда Śakti] познана, или осознана (jñātā), как пребывающая [в вышеупомянутом paśu] (sthā) как путь (mārga) по направлению к своему собственному Высшему Я (sva), (тогда это) приносит (upapādikā) успех (siddhi)"||
[См. Spandakārikā-s III, 16]

[Так,] через эту [цитату] (anena eva) была показана (sūcitam) [та же идея], но косвенно (bhaṅgyā)||7||