Афоризм 3

Шива сутра вимаршини. Глава 2.
2.3

;;; sans

ईदृशसाधकसाध्यस्य मन्त्रस्य पूर्वोपक्षिप्तं वीर्यं लक्षयति—

विद्याशरीरसत्ता मन्त्ररहस्यम्॥३॥

विद्या पराद्वयप्रथा शरीरं स्वरूपं यस्य स विद्याशरीरो भगवान् शब्दराशिस्तस्य या सत्ताशेषविश्वाभेदमयपूर्णाहंविमर्शनात्मा स्फुरत्ता सा मन्त्राणां रहस्यमुपनिषत्। यदुक्तं श्रीतन्त्रसद्भावे

सर्वे वर्णात्मका मन्त्रास्ते च शक्त्यात्मकाः प्रिये।
शक्तिस्तु मातृका ज्ञेया सा च ज्ञेया शिवात्मिका॥

इति। तत्रैव चायमर्थोऽतिरहस्योऽपि वितत्य स्फुटीकृतः। तथा च

न जानन्ति गुरुं देवं शास्त्रोक्तान्समयांस्तथा।
दम्भकौटिल्यनिरता लौल्यार्थाः क्रिययोज्झिताः॥
अस्मात्तु कारणाद्देवि मया वीर्यं प्रगोपितम्।
तेन गुप्तेन ते गुप्ताः शेषा वर्णास्तु केवलाः॥

इति पीठिकाबन्धं कृत्वा

या सा तु मातृका देवि परतेजःसमन्विता।
तया व्याप्तमिदं विश्वं सब्रह्मभुवनान्तकम्॥
तत्रस्थं च सदा देवि व्यापितं च सुरार्चिते।
अवर्णस्थो यथा वर्णः स्थितः सर्वगतः प्रिये॥
तथाहं कथयिष्यामि निर्णयार्थं स्फुटं तव।

इत्युपक्रम्य

या सा शक्तिः परा सूक्ष्मा निराचारेति कीर्तिता॥
हृद्बिन्दुं वेष्टयित्वान्तः सुषुप्तभुजगाकृतिः।
तत्र सुप्ता महाभागे न किञ्चिन्मन्यत उमे॥
चन्द्राग्निरविनक्षत्रैर्भुवनानि चतुर्दश।
क्षिप्त्वोदरे तु या देवी विषमूढेव सा गता॥
प्रबुद्धा सा निनादेन परेण ज्ञानरूपिणा।
मथिता चोदरस्थेन विन्दुना वरवर्णिनि॥
तावद्वै भ्रमवेगेन मथनं शक्तिविग्रहे।
भेदात्तु प्रथमोत्पन्ना विन्दवस्तेऽतिवर्चसः॥
उत्थिता तु यदा तेन कला सूक्ष्मा तु कुण्डली।
चतुष्कलमयो विन्दुः शक्तेरुदरगः प्रभुः॥
मथ्यमन्थनयोगेन ऋजुत्वं जायते प्रिये।
ज्येष्ठाशक्तिः स्मृता सा तु विन्दुद्वयसुमध्यगा॥
विन्दुना क्षोभमायाता रेखैवामृतकुण्डली।
रेखिणी नाम सा ज्ञेया उभौ विन्दू यदन्तगौ॥
त्रिपथा सा समाख्याता रौद्री नाम्ना तु गीयते।
रोधिनी सा समुद्दिष्टा मोक्षमार्गनिरोधनात्॥
शशाङ्कशकलाकारा अम्बिका चार्धचन्द्रिका।
एकैवेत्थं परा शक्तिस्त्रिधा सा तु प्रजायते॥
आभ्यो युक्तवियुक्ताभ्यः सञ्जातो नववर्गकः।
नवधा च स्मृता सा तु नववर्गोपलक्षिता॥
पञ्चमन्त्रगता देवि सद्य आदिरनुक्रमात्।
तेन पञ्चविधा प्रोक्ता ज्ञातव्या सुरनायिके॥
स्वरद्वादशगा देवि द्वादशस्था उदाहृता।
अकारादिक्षकारान्ता स्थिता पञ्चाशता भिदा॥
हृत्स्था एकाणवा प्रोक्ता कण्ठे प्रोक्ता द्वितीयका।
त्रिराणवा तु ज्ञातव्या जिह्वामूले सदा स्थिता॥
जिह्वाग्रे वर्णनिष्पत्तिर्भवत्यत्र न संशयः।
एवं शब्दस्य निष्पत्तिः शब्दव्याप्तं चराचरम्॥

इत्यादिना ग्रन्थेन परभैरवीयपरावाक्शक्त्यात्मकमातृकात एव ज्येष्ठारौद्र्यम्बाख्यशक्तिप्रसरसम्भेदवैचित्र्येण सर्ववर्णोदयस्योक्तत्वाद्वर्णसङ्घट्टनाशरीराणां मन्त्राणां सैव भगवती व्याख्यातरूपा विद्याशरीरसत्ता रहस्यमिति प्रदर्शितम्। प्रत्यागमं च मातृकामालिनीप्रस्तारपूर्वकं मन्त्रोद्धारकथनस्यायमेवाशयः। रहस्यागमसारसङ्ग्रहरूपत्वाच्छिवसूत्राणामागमसंवादे भरोऽस्माभिः कृत इति नास्मभ्यमसूयितव्यम्। एवमपि संवादित आगमे यदि रहस्यार्थो न बुद्ध्यते तस्मात्सद्गुरुसपर्या कार्या। एष च सूत्रार्थः

तदाक्रम्य बलं मन्त्राः...।

इत्यनेन कारिकाद्वयेन स्पन्दे दर्शितः॥३॥ ;;;


;;; trans

Īdṛśasādhakasādhyasya mantrasya pūrvopakṣiptaṁ vīryaṁ lakṣayati—

Vidyāśarīrasattā mantrarahasyam||3||

Vidyā parādvayaprathā śarīraṁ svarūpaṁ yasya sa vidyāśarīro bhagavān śabdarāśistasya yā sattāśeṣaviśvābhedamayapūrṇāhaṁvimarśanātmā sphurattā sā mantrāṇāṁ rahasyamupaniṣat| Yaduktaṁ śrītantrasadbhāve

Sarve varṇātmakā mantrāste ca śaktyātmakāḥ priye|
Śaktistu mātṛkā jñeyā sā ca jñeyā śivātmikā||

iti| Tatraiva cāyamartho'tirahasyo'pi vitatya sphuṭīkṛtaḥ| Tathā ca

Na jānanti guruṁ devaṁ śāstroktānsamayāṁstathā|
Dambhakauṭilyaniratā laulyārthāḥ kriyayojjhitāḥ||
Asmāttu kāraṇāddevi mayā vīryaṁ pragopitam|
Tena guptena te guptāḥ śeṣā varṇāstu kevalāḥ||

iti pīṭhikābandhaṁ kṛtvā

Yā sā tu mātṛkā devi paratejaḥsamanvitā|
Tayā vyāptamidaṁ viśvaṁ sabrahmabhuvanāntakam||
Tatrasthaṁ ca sadā devi vyāpitaṁ ca surārcite|
Avarṇastho yathā varṇaḥ sthitaḥ sarvagataḥ priye||
Tathāhaṁ kathayiṣyāmi nirṇayārthaṁ sphuṭaṁ tava|

ityupakramya

Yā sā śaktiḥ parā sūkṣmā nirācāreti kīrtitā||
Hṛdbinduṁ veṣṭayitvāntaḥ suṣuptabhujagākṛtiḥ|
Tatra suptā mahābhāge na kiñcinmanyata ume||
Candrāgniravinakṣatrairbhuvanāni caturdaśa|
Kṣiptvodare tu yā devī viṣamūḍheva sā gatā||
Prabuddhā sā ninādena pareṇa jñānarūpiṇā|
Mathitā codarasthena vindunā varavarṇini||
Tāvadvai bhramavegena mathanaṁ śaktivigrahe|
Bhedāttu prathamotpannā vindavaste'tivarcasaḥ||
Utthitā tu yadā tena kalā sūkṣmā tu kuṇḍalī|
Catuṣkalamayo vinduḥ śakterudaragaḥ prabhuḥ||
Mathyamanthanayogena ṛjutvaṁ jāyate priye|
Jyeṣṭhāśaktiḥ smṛtā sā tu vindudvayasumadhyagā||
Vindunā kṣobhamāyātā rekhaivāmṛtakuṇḍalī|
Rekhiṇī nāma sā jñeyā ubhau vindū yadantagau||
Tripathā sā samākhyātā raudrī nāmnā tu gīyate|
Rodhinī sā samuddiṣṭā mokṣamārganirodhanāt||
Śaśāṅkaśakalākārā ambikā cārdhacandrikā|
Ekaivetthaṁ parā śaktistridhā sā tu prajāyate||
Ābhyo yuktaviyuktābhyaḥ sañjāto navavargakaḥ|
Navadhā ca smṛtā sā tu navavargopalakṣitā||
Pañcamantragatā devi sadya ādiranukramāt|
Tena pañcavidhā proktā jñātavyā suranāyike||
Svaradvādaśagā devi dvādaśasthā udāhṛtā|
Akārādikṣakārāntā sthitā pañcāśatā bhidā||
Hṛtsthā ekāṇavā proktā kaṇṭhe proktā dvitīyakā|
Trirāṇavā tu jñātavyā jihvāmūle sadā sthitā||
Jihvāgre varṇaniṣpattirbhavatyatra na saṁśayaḥ|
Evaṁ śabdasya niṣpattiḥ śabdavyāptaṁ carācaram||

ityādinā granthena parabhairavīyaparāvākśaktyātmakamātṛkāta eva jyeṣṭhāraudryambākhyaśaktiprasarasambhedavaicitryeṇa sarvavarṇodayasyoktatvādvarṇasaṅghaṭṭanāśarīrāṇāṁ mantrāṇāṁ saiva bhagavatī vyākhyātarūpā vidyāśarīrasattā rahasyamiti pradarśitam| Pratyāgamaṁ ca mātṛkāmālinīprastārapūrvakaṁ mantroddhārakathanasyāyamevāśayaḥ| Rahasyāgamasārasaṅgraharūpatvācchivasūtrāṇāmāgamasaṁvāde bharo'smābhiḥ kṛta iti nāsmabhyamasūyitavyam| Evamapi saṁvādita āgame yadi rahasyārtho na buddhyate tasmātsadgurusaparyā kāryā| Eṣa ca sūtrārthaḥ

Tadākramya balaṁ mantrāḥ...|

ityanena kārikādvayena spande darśitaḥ||3||

;;;


[Следующий афоризм] имеет в виду (lakṣayati) ранее (pūrva) упоминавшийся (upakṣiptam)1 порождающий источник --силы, или могущества-- (vīryam) мантры (mantrasya), который должен быть достигнут (sādhyasya) таким (īdṛśa) подвижником (sādhaka), [который предпринимает настойчивое и спонтанное усилие]—

[Сияющее] Существование, или Бытие [Совершенного Я-Сознания] (sattā), [состоящее из множества слов], чьей сущностью (śarīra) [является] знание [высшей недвойственности] (vidyā), [есть] секрет (rahasyam) Мантры (mantra)||3||

[Атрибутивное составное слово, также известное как Bahuvrīhi,] "vidyāśarīra" (vidyā-śarīraḥ) 2

[означает] того (saḥ), чьей (yasya) сущностью (śarīram), [или] природой (sva-rūpam) является знание (vidyā), а именно, знание (prathā) высшей (para) недвойственности (advaya). [Это vidyāśarīra] является восхитительным (bhagavān) множеством (rāśiḥ) слов (śabda). Тот, кто (yā) [есть светящееся] Существование, или Бытие (sattā) этого [vidyāśarīra, является ничем иным как] Sphurattā --т.е. "пульсирующей вспышкой", эпитет Śakti-- (sphurattā), чьей природой (ātmā) [является] совершенное (pūrṇa) Я-Сознание (aham-vimarśana), которое не отличается --т.е. наполнено единством-- (abheda-maya) от всей (aśeṣa) вселенной (viśva). [И] Она --т.е. Sphurattā, или божественная Śakti-- (sā) [является] секретом (rahasyam), [или] тайной (upaniṣad) мантр (mantrāṇām)3"|

Это (yad) было [также] сказано (uktam) в досточтимом Tantrasadbhāva (śrī-tantrasadbhāve):

"О, Дорогая (priye)!, все (sarve) мантры (mantrāḥ) состоят из (ātmakāḥ) букв (varṇa) и (ca) они --т.е. буквы-- (te) [являются] формами (ātmakāḥ) Śakti (śakti). Śakti (śaktiḥ) должна быть известна (jñeyā) как Mātṛkā (mātṛkā)4 несомненно (tu), и (ca) Она --т.е. Mātṛkā-- (sā) должна быть известна (jñeyā) как имеющая природу (ātmikā) Шивы (śiva... iti)"||

В этом самом [Писании] --т.е. в Tantrasadbhāva-- (tatra eva ca), этот (ayam) предмет (arthaḥ), хотя и является (api) чрезвычайно (ati) тайным (rahasyaḥ), был ясно отображен (vitatya sphuṭīkṛtaḥ)|

Соответственно (tathā ca), сделав (kṛtvā) [следующее] вступительное (pīṭhikā) заявление (bandham) [в качестве предупреждения]:

"[Люди] не (na) знают (jānanti), ни что Гуру (gurum) является Богом (devam) --также как-- (tathā) (и ни) практик (samayān), изложенных (uktān) в Писаниях (śāstra). Они привязаны (niratāḥ) к лицемерию (dambha) [и] нечестности (kauṭilya), стремятся к удовольствиям (laulya-arthāḥ) [и] лишены (ujjhitāḥ) kriyā, или духовной деятельности (kriyayā). По этой причине (asmāt tu kāraṇāt), О, Богиня (devi)!, порождающий источник --силы, или могущества-- [мантр] (vīryam) сокрыт (pragopitam) Мной (mayā). Благодаря этому сокрытию (tena guptena), они --т.е. мантры-- (te) были защищены и сохранены (guptāḥ). То, что осталось (śeṣāḥ), [является] только (kevalāḥ) буквами (varṇāḥ), несомненно (tu.. iti)"||

[Śiva] начинает [Свое объяснение этой тайны] --т.е. начав-- (upakramya):

"Та, кто (yā sā) [известна как] Mātṛkā (mātṛkā) [является] поистине (tu) изобилующей (samanvitā) высшим (para) великолепием (tejas). Эта (idam) вселенная (viśvam), от Brahmā --Творца-- (sa-brahma) вплоть до последнего (antakam) из миров (bhuvana) пронизана (vyāptam) Ею (tayā). О Богиня (devi), почитаемая (arcite) богами (sura)!, [это высшее великолепие] всегда (sadā) пребывает (stham) там --в Mātṛkā-- (tatra) и (ca... ca) и наполнено [Ею] (vyāpitam). О Дорогая (priye)!, потому (tathā) Я (aham) скажу (kathayiṣyāmi) тебе (tava) ясно (sphuṭam), для (artham) [твоего] полного прояснения (nirṇaya), как (yathā) То, что находится (sthaḥ) в букве (varṇa) "a" (a) --т.е. Śiva, Высший Господь-- является (sthitaḥ) вездесущим (sarvagataḥ) во [всех] буквах [алфавита] (varṇaḥ)"|

[Śiva продолжает говорить]:

"Эта (sā) Śakti, или [божественная] Сила (śaktiḥ) описывается как (kīrtitā) 'величайшая (parā), тонкая (sūkṣmā) [и] свободная от ācāra --т.е. правил поведения, духовных практик и т.п.-- (nirācārā iti)'. [Она,] заключив (veṣṭayitvā) внутри себя (antar) сердечное (hṛd) Бинду (bindum), проявляется в форме (ākṛtiḥ) крепко спящей (suṣupta) змеи (bhujaga)5. О, чрезвычайно удачливая (mahābhāge) Umā (ume)!, во время сна (suptā) там (tatra) Она не думает (manyate) ни о чем (na kiñcid). Забросив (kṣiptvā) внутрь [своего собственного] лона (udare tu) четырнадцать (caturdaśa) миров (bhuvanāni) наряду с луной (candra), огнем (agni), солнцем (ravi) [и] звездами --nakṣatra-- (nakṣatraiḥ), эта (yā... sā) богиня (devī) кажется (gatā) как бы (iva) бессознательной (mūḍhā) из-за яда (viṣa) --т.е. после проявления всей вселенной Она остается там крепко спящей, как будто без сознания--.

[Затем,] о Справедливая (vara-varṇini)!, Она (sā) пробуждается (prabuddhā) с вибрацией (ninādena) высшего (pareṇa) знания (jñāna-rūpiṇā), будучи взбитой (mathitā ca) посредством Vindu --Bindu, или Vindu — это одно и то же, поскольку "b" и "v" можно обычно заменить-- (vindunā), который расположен (sthena) в [Ее] лоне (udara). Взбалтывание (mathanam) [продолжается], в действительности, некоторое время (tāvat vai) с вращением (bhrama) силы (vegena) в теле (vigrahe) Śakti (śakti) [до того момента, когда] с проникновением [из Bindu] (bhedāt tu), [дополнительные] Bindu-s --капли света-- (vindavaḥ) проявятся (utpannāḥ) впервые --т.е. первые-- (prathama). Они -- Bindu-s, или капли света-- (te) очень блестящие и наполнены великим сиянием (ativarcasaḥ).

Однако (tu), когда (yadā) тонкая (sūkṣmā tu) Kalā Kuṇḍalī --т.е. кольцеобразная Kalā, или Śakti-- *(kalā... kuṇḍalī)*пробуждается (utthitā) таким образом --т.е. посредством вибрации высшего знания-- (tena), [тогда] о Дорогая (priye)!, могучий (prabhuḥ) четырех-фазный (catuṣkala-mayaḥ) Vindu (vinduḥ), пребывающий (gaḥ) в лоне (udara) Śakti (śakteḥ), становится прямым (ṛjutvam jāyate) посредством единения (yogena) того, кто взбивает --Śiva в форме Vindu-- (manthana) [и] того, что взбивается --Śakti-- (mathya). Шакти, или Сила (śaktiḥ), которая проходит (gā) точно посередине (su-madhya) пары (dvaya) Vindu-s --т.е. между Śiva и Śakti-- (vindu) называется (smṛtā... tu) Jyeṣṭhā (jyeṣṭhā).

[Кроме того,] Она, будучи возбужденой (kṣobham āyātā) посредством Vindu (vindunā), (как) очень прямая линия (rekhā eva), [известна как] Amṛtakuṇḍalī (amṛta-kuṇḍalī). [В свою очередь,] Она (sā) [также] известна (jñeyā) под именем (nāma) Rekhiṇī --т.е. той, чьей формой является прямая линия-- (rekhiṇī), являющейся (gau) обоими (ubhau) Vindu-s --первый из Śiva наверху, тогда как из Śakti — внизу-- (vindū), в конце (anta) которой --т.е. Rekhiṇī-- (yad). Она (sā) зовется (samākhyātā) Tripathā --т.е. та, которая имеет три направления, или пути-- (śakti) [и] известна (gīyate) под именем (nāmnā tu) Raudrī (raudrī) [также]. Она (sā) названа как (samuddiṣṭā) Rodhinī (rodhinī), поскольку она препятствует (nirodhanāt) на пути (mārga) к Окончательному Освобождению (mokṣa).

[В заключение,] Ambikā (ambikā ca), чья форма (ākārā) состоит из части (śakala) луны (śaśa-aṅka), [выглядит] как полумесяц (ardhacandrikā). Таким образом (ittham), Высшая (parā) Śakti (śaktiḥ), [которая есть] только (eva) одна (ekā), проявляется (sā... prajāyate) определенно (tu) тремя путями (tridhā) --т.е. Jyeṣṭhā, Raudrī and Ambikā--. Через эти [три формы Śakti] (ābhyaḥ), посредством соединений и разъединений (yukta-viyuktābhyaḥ), девять (nava) групп [букв] (vargakaḥ) приводятся к существованию (sañjātaḥ). И (ca) Она (sā tu), характеризующаяся (upalakṣitā) девятью (nava) группами [букв] (varga), описывается (smṛtā) девятью путями (navadhā).

О Богиня (devi)!, Она содержится (gatā) в пяти (pañca) мантрах (mantra), [известных как] Sadyojāta (sadya), etc. (ādiḥ) последовательно (anukramāt). По этой причине (tena), о Владычица (nāyike) богов (sura)!, Она описана (proktā) [и] должна быть известна (jñātavyā) пятью способами (pañcavidhā). О Богиня (devi)!, о Ней говорится (udāhṛtā), (что Она) пребывает (sthā) в двенадцати (dvādaśa), [поскольку] Она существует (gā) в двенадцати (dvādaśa) гласных (svara). Она пребывает (sthitā) в буквах от (kāra-ādi) 'a' (a) до буквы (kāra-antā) 'kṣa' (kṣa) в форме пятидесяти (pañcāśatā) разновидностей (bhidā).

[Во время] пребывания (sthā) в сердце (hṛd), о Ней говорят (proktā), (что Она) состоит из одного атома (eka-āṇavā); [а когда] в горле (kaṇṭhe), о Ней говорят (proktā) как о составленной из двух [атомов] (dvitīyakā). Однако (tu), всегда (sadā) расположенная (sthitā) в корне (mūle) языка (jihvā), Она должна быть известна как (jñātavyā) сформированная из трех атомов (tris-āṇavā). На кончике (agre) языка (jihvā) появляются (niṣpattiḥ) буквы (varṇa), [и] нет никаких (na) сомнений (saṁśayaḥ) относительно этого (atra). Создание (niṣpattiḥ) слов (śabdasya) [случается] таким же образом (evam). [Мир, который является] совокупностью всех сотворенных вещей, как одушевленных, так и неодушевленных *(cara-acaram)*наполнен (vyāptam) словами (śabda)"||

и т.д., согласно этим и другим утверждениям (iti-ādinā), выраженным в книге --т.е. Tantrasadbhāva-- (granthena), Mātṛkā (mātṛkā) состоит из (ātmaka) Parāvāk --Высшей Речи, или Parāśakti, из которой возникают все буквы-- (parāvāk), которая есть Śakti, или Сила (śakti) Высшего Бхайравы (Bhairava) --Высшего Господа-- (para-bhairavīya). Именно по этой причине (atas eva), как было сказано [в Tantrasadbhāva] (uktatvāt), что возникновение, или появление (udayasya) всех (sarva) букв (varṇa) из-за многообразия (vaicitryeṇa), [вызванного] соединением (sambheda) расширяющихся (prasara) śakti-s (śakti), чьими именами [являются] (ākhya) Jyeṣṭhā (jyeṣṭhā), Raudrī (raudrī) [и] Ambā, или Ambikā (ambā), [это есть] только (eva) та (sā) удачливая (bhagavatī) Vidyāśarīrasattā —[светящееся] Существование, или Бытие [Совершенного Я-Сознания] (sattā), [которая состоит из множества слов], чьей сущностью (śarīra) [является] знание [высшей недвойственности] (vidyā)—, как [уже] объяснялось (vyākhyāta-rūpā), в которой заключается секрет (rahasyam) мантр (mantrāṇām), воплощенных (śarīrāṇām) в тесном соединении (saṅghaṭṭanā) букв (varṇa). Это то, что было показано и преподано [в приведенной выше цитате из знаменитого Tantrasadbhāva] (iti pradarśitam)|

В каждой Āgama --проявленном Писании-- (prati-āgamam ca), [имеется] намерение (āśayaḥ) изложения (kathanasya) (учения) о появлении (uddhāra) мантр (mantra) согласно (pūrvakam) расширению (prastāra) Mātṛkā (mātṛkā) [и] Mālinī (mālinī)6|

Мы выполнили (asmābhiḥ kṛtaḥ) тяжелую работу (bharaḥ), [чтобы показать] соответствие (saṁvāde) между Āgama-s (āgama) [и] Śivasūtra-s (śivasūtrāṇām), поскольку [последние] являются (rūpatvāt) кратким изложением (saṅgraha) сути (sāra) тайных (rahasya) Āgama-s (āgama). Поэтому (iti), [люди] не должны быть недовольны (na... asūyitavyam) нами (asmabhyam)|

Таким образом (evam), даже*(api)* если (yadi) после [всех] соответствий с Āgama-s, [на которые мы указали] (saṁvādite āgame), тайный (rahasya) смысл (arthaḥ) остается [по-прежнему] не понятым (na buddhyate), тогда (tasmāt) должно быть выполнено (kāryā) поклонение (saparyā) истинному (sad) Guru --духовному наставнику-- (guru)|

Это (eṣaḥ) значение (arthaḥ) [настоящего] афоризма (sūtra) было показано (darśitaḥ) этой (anena) парой (dvayena) kārikā-s --афоризмов-- (kārikā) в Spandakārikā-s (spande).

Ухватившись (ākramya) за эту (tad) Силу (balam), Mantra-s (mantrāḥ... iti)...|
[См. Spandakārikā-s II, 1 и 2]

||3||


  1. Смотрите последний афоризм Первой Главы.

  2. Составные слова Bahuvrīhi являются атрибутивными. Когда они разъединяются, слово "yad" (какой/какая/какое, который/которая/которое, кто) появляется в любом возможном падеже (кроме Vocative - Звательного). Здесь, оно появляется в Родительном падеже единственного числа: yasya (какого/какой, которого/которой, кого, чьего/чьей). .

  3. Несмотря на подробное толкование Kṣemarāja, которое может смутить некоторых людей, учение показывает простую вещь: если вы повторяете мантру, не обращая внимания на Я-Сознание, или Śakti, ваша мантра не приведет вас к конечной цели, т.е. к вашему собственному Истинному Я. Вот почему это является Śāktopāya (методы, относящиеся к Śakti). В Śāktopāya концентрация всегда осуществляется на корне мантры, т.е. Я-Сознании, а не на самой мантре. Конечно, в процессе своей практики вы пройдете через много фаз, но в конце ваше внимание должно пребывать на Я-Сознании (Śakti) или ваша мантра не будет успешной, поскольку Только Она одна является секретом мантр. Она есть Сила, дающая начало всем мантрам, и не может быть никаких сомнений в этом! Таков смысл.

  4. Для получения дополнительной информации о Mātṛkā, читайте четвертый афоризм (и комментарии к нему) Первой Главы.

  5. Значения многих вещей, содержащихся в цитате этой Тантры, являются настолько глубокими и тайными, что я принял решение никак не комментировать их здесь с этого момента. Это необходимо объяснить подробно в моих исследованиях в разделе Трика. Причина - очень проста: если у вас недостаточно "базовых" знаний и опыта в этом предмете (cakra-s, kuṇḍalinī, и т.д.), короткие пояснительные примечания только внесут больше путаницы и неправильного понимания. А включение слишком длинных пояснений здесь просто не практично. Когда вы прочитаете остальную часть цитируемого текста, вы яснее увидите мою точку зрения.

  6. Значение Mātṛkā и Mālinī было кратко разъяснено мной в третьем примечании к I, 22.