Афоризм 13

इच्छाशक्तिरुमा कुमारी
Icchāśaktirumā kumārī
Шива сутра вимаршини. Глава 1.
1.13

;;; sans

ईदृग्योगभूमिकासमापन्नस्यास्य योगिनः—

इच्छाशक्तिरुमा कुमारी॥१३॥

योगिनः परभैरवतां समापन्नस्य या इच्छा सा शक्तिरुमा परैव पारमेश्वरी स्वातन्त्र्यरूपा सा च कुमारी विश्वसर्गसंहारक्रीडापरा कुमार क्रीडायामिति पाठात्।

अथ च कुं भेदोत्थापिकां मायाभूमिं मारयत्यनुद्भिन्नप्रसरां करोति तच्छीला। कुमारी च परानुपभोग्या भोक्त्रैकात्म्येन स्फुरन्ती।

अथवा यथा उमा कुमारी परिहृतसर्वासङ्गा महेश्वरैकात्म्यसाधनाराधनाय नित्योद्युक्ता तथैवास्येच्छेत्यस्मद्गुरुभिरित्थमेव पाठो दृष्टो व्याख्यातश्च।

अन्यैस्तु शक्तितमेति पठित्वा ज्ञानक्रियापेक्षोऽस्याः प्रकर्षो व्याख्यातः।

एवं न लौकिकवदस्य योगिनः स्थूलेच्छापि तु परा शक्तिरूपैव सर्वत्राप्रतिहता। तदुक्तं श्रीमत्स्वच्छन्दे

सा देवी सर्वदेवीनां नामरूपैश्च तिष्ठति योगमायाप्रतिच्छन्ना कुमारी लोकभाविनी

इति। श्रीमृत्युञ्जयभट्टारकेऽपि

सा ममेच्छा परा शक्तिरवियुक्ता स्वभावजा वह्नेरूष्मेव विज्ञेया रश्मिरूपा रवेरिव॥
सर्वस्य जगतो वापि सा शक्तिः कारणात्मिका।

इति। तदेतत्

न हीच्छानोदनस्यायं प्रेरकत्वेन वर्तते अपि त्वात्मब्लस्पर्शात्पुरुषस्तत्समो भवेत्

इति कारिकया भङ्ग्या प्रतिपादितम्॥१३॥ ;;;


;;; trans Īdṛgyogabhūmikāsamāpannasyāsya yoginaḥ—

Icchāśaktirumā kumārī||13||

Yoginaḥ parabhairavatāṁ samāpannasya yā icchā sā śaktirumā paraiva pārameśvarī svātantryarūpā sā ca kumārī viśvasargasaṁhārakrīḍāparā kumāra krīḍāyāmiti pāṭhāt|

Atha ca kuṁ bhedotthāpikāṁ māyābhūmiṁ mārayatyanudbhinnaprasarāṁ karoti tacchīlā| Kumārī ca parānupabhogyā bhoktraikātmyena sphurantī|

Athavā yathā umā kumārī parihṛtasarvāsaṅgā maheśvaraikātmyasādhanārādhanāya nityodyuktā tathaivāsyecchetyasmadgurubhiritthameva pāṭho dṛṣṭo vyākhyātaśca|

Anyaistu śaktitameti paṭhitvā jñānakriyāpekṣo'syāḥ prakarṣo vyākhyātaḥ|

Evaṁ na laukikavadasya yoginaḥ sthūlecchāpi tu parā śaktirūpaiva sarvatrāpratihatā| Taduktaṁ śrīmatsvacchande

Sā devī sarvadevīnāṁ nāmarūpaiśca tiṣṭhati Yogamāyāpraticchannā kumārī lokabhāvinī||

iti| Śrīmṛtyuñjayabhaṭṭārake'pi

Sā mamecchā parā śaktiraviyuktā svabhāvajā Vahnerūṣmeva vijñeyā raśmirūpā raveriva| Sarvasya jagato vāpi sā śaktiḥ kāraṇātmikā|

iti| Tadetat

Na hīcchānodanasyāyaṁ prerakatvena vartate Api tvātmablasparśātpuruṣastatsamo bhavet||

iti kārikayā bhaṅgyā pratipāditam||13||

;;;


У того _(asya)_Yogī (yoginaḥ), который достиг (samāpannasya) таких (īdṛk) стадий (bhūmikā) в йоге (yoga)

Сила Воли (icchā śaktiḥ) [просветленного Yogī - это] "Великолепие Śiva" (umā) [то есть] Kumārī (kumārī)||13||

Такая (yā... sā) Сила Воли (icchā śaktiḥ) Yogī (yoginaḥ), который достиг (samāpannasya) соостояния Высшего Бхайравы (Bhairava) (para-bhairavatāṁ) [есть) _Umā --Великолепие Шивы (Śiva)-- (umā). [Эта Umā является] только (eva) высшей (parā) Госпожой Всевышнего Господа (pārama-īśvarī), чья --ее-- природа (rūpā) - Svātantrya, или Абсолютная Свобода (svātantrya). И (ca), согласно прочтению --т.е. интерпретации-- (pāṭhāt) "kumāra krīḍāyām" (kumāra krīḍāyām iti)1, Она (sā) [названа] Kumārī (kumārī), [поскольку] Она намерена (parā) играть (krīḍā) в проявление (sarga) [и] поглощение (saṁhāra) вселенной (viśva) --Kṣemarāja объяснил значение афоризма с точки зрения "abheda", т.е. не дуалистически--|

И аналогично (atha ca), [Kumārī является той, кто] вынуждает стадию Māyā, [или] Ku умереть (kum... māyā-bhūmiṁ mārayati). [Māyā] приводит к появлению (utthāpikām) bheda, или двойственности (bheda). [Утверждение "та, кто вынуждает стадию Māyā, или Ku умереть", означает, что] Она предотвращает (an... karoti) распространение [Māyā] (udbhinna-prasarām). [Поэтому, Kumārī является той, кто имеет] такую (tad) природу, или предрасположенность (śīlā)2. Также (ca), Kumārī (kumārī) [- это такая Śakti, или Сила, которая] сияет во все стороны (sphurantī) в единстве (eka-ātmyena) с Bhoktā, или Наслаждающимся --т.е. с Śiva-- (bhoktrā) [и] никогда не является объектом наслаждения (anupabhogyā) для других (para) --Kṣemarāja объяснил значение афоризма с точки зрения "bheda-abheda", т.е. в сочетании двойственности и недвойственности--|

Или (athavā) также как (yathā) девственница (kumārī) Umā (umā), отказавшись от (parihṛta) всех (sarva) привязанностей (āsaṅgā), всегда (nitya) занята (udyuktā) поклонением (ārādhanāya), которое ведет непосредственно (sādhana) к единству (eka-ātmya) с великим (mahā) Господом (īśvara), поэтому (tathā) [— это], конечно (eva), Воля (icchā) этого [Yogī] (asya)3 . Это толкование было таким образом (iti... ittham eva pāṭhaḥ) увидено (dṛṣṭaḥ)4 и (ca) подробно объяснено (vyākhyātaḥ) нашими (asmad) Гуру --духовными наставниками-- (gurubhiḥ) --Kṣemarāja объяснил значение афоризма с точки зрения "bheda" , т.е. с двойственной точки зрения--|

Однако (tu), [этот афоризм] был прочитан (paṭhitvā) [как] "śaktitamā" --высшая Сила-- (śaktitamā iti) другими [авторами] (anyaiḥ), [по их мнению] главенство, или превосходство (prakarṣaḥ) этой [Силы Воли] (asyāḥ) над (apekṣaḥ) знанием (jñāna) [и] действием (kriyā) детально объясняется (vyākhyātaḥ) [в данной сутре (sūtra)]5|

Таким образом (evam), Сила Воли (icchā) этого (asya) Yogī (yoginaḥ) не грубая (sthūlā), как это у обычных людей (laukika-vat), а (api tu) [она подобна] Ее Высшей Силе (parā śakti-rūpā eva), т.е. беспрепятственной (apratihatā) повсеместно (sarvatra)|

Так (tad) было провозглашено (uktam) в досточтимой (śrīmad) Svacchandatantra (svacchande):

"Богиня (sā devī) пребывает (tiṣṭhati) как имена и формы (nāmarūpaiḥ ca) всех (sarva) богинь (devīnāṁ), остается (tiṣṭhati) сокрытой (praticchannā) посредством Yogamāyā --завуалированной силой, проявляющейся из Йоги, или отождествления с Господом-- (yoga-māyā), [является] девственницей (kumārī) [и] способствует благоденствию (bhāvinī) людей (loka... iti)"| [См. Svacchandatantra X, 727]

[И] даже (api) в самой досточтимой (śrī... bhaṭṭārake) Mṛtyuñjayatantra (mṛtyuñjaya):

"Высшая (sā.. parā) Śakti (śaktiḥ), которая неразделенная --т.е. не отделена от Господа-- (aviyuktā) [и] естественная (sva-bhāva-jā), [является] моей (mama) [силой] Воли (icchā). Она должна быть известна (vijñeyā) [в том же отношении ко Мне] как (iva... iva) жар (ūṣmā) к огню (vahneḥ) [и] лучи света (raśmi-rūpā) к солнцу (raveḥ). Эта _(sā)_Śakti (śaktiḥ) является причиной (kāraṇa-ātmikā) всего мира (sarvasya jagataḥ) поистине (vā api)!" [См. I, 25-26 в Mṛtyuñjayatantra]

Эта же самая [истина] (tad etad) [была] косвенно (bhaṅgyā) высказана (pratipāditam) афоризмом (kārikayā) [Spandakārikā-s]:

"Эта [ограниченная личность] (ayam) не (na hi) руководит, или управляет (prerakatvena vartate) побуждениями (nodanasya) желаний (icchā). Но все же (api tu), вступая в контакт (sparśāt) с Силой, или Энергией (bala) Высшего Я (ātma), [этот] человек (puruṣaḥ) становится (bhavet) подобным (samaḥ) Этому (tad... iti)"| [См. Spandakārikā-s I, 8]

||13||


  1. Первая интерпретация Кшемараджи связана с Абхедой (Abheda), или Недвойственностью. Фраза "kumāra krīḍāyām" подразумевает, кратко, что слово "kumārī" происходит из корня "kumār", который означает "играть как ребенок". Термин "krīḍāyām" (любящий игру) означает, что Она любит играть (как дитя), и Ее игра состоит из манифестации вселенной и ее поглощения в Себе снова и снова. Ну, только короткое объяснение на сейчас, поскольку углубление в эту тему привело бы меня к разъяснению как формируется корень "kumār" и как он спрягается... а это включает продвинутый уровень знания Санскрита, о котором большинство читателей могут только мечтать. Достаточно об этом тогда, чтобы ваши умы не запутались еще больше!

  2. Святой интерпретирует слово "kumārī" акростически: ku + mārī. По его мнению, "ku" символизирует Māyā, сила которой порождает дуальность (различия в форме множественных субъектов и объектов), в то время как "mārī" означает "mārayati" - "Она заставляет умирать". Следовательно, высшая сила Воли Yogī есть Kumārī, поскольку Она разрушает Māyā. Другими словами, она не позволяет Māyā распространяться. Автор прояснил это, добавив "anudbhinnaprasarāṁ karoti" - "Она препятствует [Māyā] распространению", потому что здесь невозможно разрушение. Поскольку вселенная по существу одна с Шакти, то говорить о "разрушении" чего-либо в ней, это только простой способ выразить то, что на самом деле является "растворением" в этом Источнике, т.е. внутри Нее.

  3. Автор интерпретирует слово "kumārī", как "девственница". В этом случае, Umā - это хорошо известная жена Шивы в пуранических историях, т.е. Pārvatī. Сила Воли Yogī соотносится с Pārvatī (девственной молодой девушкой, постоянно поклоняющейся Своему мужу), потому что у нее нет детей. Другими словами: "Она никогда не рождала ни одной вселенной!" Проявление, поддержание и растворение вселенной являются всего лишь простыми способами, позволяющими говорить о процессах в Реальности, которые, как это ни парадоксально, являются неизменными. Таким образом, ни одна вселенная никогда не возникала из Нее, следовательно не может быть здесь и поддержания/растворения. Эта тайна может быть понята только теми, кто благословлен Милостью Господа. Я могу говорить с двойственной точки зрения, поскольку в настоящем абзаце комментатор интерпретирует афоризм с точки зрения "bheda", т.е. дуалистически.

  4. Не только "прочтение/толкование", но целые Писания появляются перед возвышенным Yogī, и он способен "видеть" их, говоря буквально. Поэтому, хотя это может показаться странным для большинства людей, но новые толкования, писания, мантры и т.п. не "услышаны", а "увидены" великим Yogī.

  5. Kṣemarāja упоминает толкование этого 13ого афоризма согласно Bhāskara, автора знаменитой Śivasūtravārttika (другого важного комментария на Śivasūtra-s): "इच्छा शक्तितमा कुमारी" - "Icchā śaktitamā kumārī" (кратко переведенного как "Воля, которая является наивысшей Силой, [- это] Kumārī". В общем, в Śivasūtravārttika вы обнаружите, что текущий афоризм появляется как "Icchā śaktitamā kumārī" вместо "Icchāśaktirumā kumārī". Так или иначе, так как комментарий Кшемараджи (т.е. Śivasūtravimarśinī) считается наиболее авторитетным, я перевел версию Śivasūtra-s,

  6. как это дано Кшемараджей (Kṣemarāja), (а не Bhāskara и другими авторами).