Афоризм 1

चैतन्यमात्मा
Caitanyamātmā
Шива сутра вимаршини. Глава 1.
1.1

;;; sans

चैतन्यमात्मा ॥१॥

इहाचेतितस्य कस्यापि सत्त्वाभावाच्चितिक्रिया सर्वसामान्यरूपा इति चेतयत इति चेतनः सर्वज्ञानक्रियास्वतन्त्रस्तस्य भावश्चैतन्यं सर्वज्ञानक्रियासम्बन्धमयं परिपूर्णं स्वातन्त्र्यमुच्यते।
तच्च परमशिवस्यैव भगवतोऽस्त्यनाश्रितान्तानां तत्परतन्त्रवृत्तित्वात् ।
स च यद्यपि नित्यत्वव्यापकत्वामूर्तत्वाद्यनन्तधर्मात्मा तथापि नित्यत्वादीनामन्यत्रापि सम्भाव्यत्वादन्यासम्भविनः स्वातन्त्र्यस्यैवोद्धुरीकारप्रदर्शनमिदम् ।
इत्यं धर्मान्तरप्रतिक्षेपतश्च चैतन्यमिति भावप्रत्ययेन दर्शितम् ।
तदेतदात्मा न पुनरन्यः कोऽपि भेदवायभ्युपगतो भिन्नभिन्नस्वभावः ।
तस्याचैतन्ये जडतयानात्मत्वात् ।
चिदात्मत्वे भेदानुपपत्तेश्चितो देशकालाकारैश्चिद्व्यतिरेकादचेत्यमानत्वेनासद्भिश्चेत्यमानत्वेन तु चिदात्मभिर्भेदस्याधातुमशक्यत्वाच्चिन्मात्रत्वे त्वात्मनां स्वभावभेदस्याघटनाद्वक्ष्यमाणनीत्याव्यतिरिक्तमलसम्बन्धयोगेनापि भेदस्य अनुपपत्तेः प्राङ्मलस्य सत्त्वेऽपि मुक्तिदशायां तदुपशमनान्नानात्मवादस्य वक्तुमशक्यत्वान्मलसंस्कारसम्भवे वानादिशिवात्कथञ्चिदपकर्षे वा मुक्तिशिवाः संसारिण एव स्युरिति ।
यथोक्तं चैतन्यमेक एवात्मेति नानात्मवादस्यानुपपत्तिः सूचिता। अथ चात्मा क इति जिज्ञासुनुपदेश्यान्प्रति बोधयितुं न शरीरप्राणबुद्धिशून्यानि लौकिकचार्वकवैदिकयोगाचारमाध्यमिकाद्यभ्युपगतान्यात्मापि तु यथोक्तं चैतन्यमेव ।
तस्यैव शरीरादिकल्पितप्रमातृपदेऽप्यकल्पिताहंविमर्शमयसत्यप्रमातृत्वेन स्फुरणात् ।
तदुक्तं श्रीमृत्युजिद्भट्टारके

परमात्मस्वरूपं तु सर्वोपाधिविवर्जितम्।
चैतन्यमात्मनो रूपं सर्वशास्त्रेषु पठ्यते ।

इति। श्रीविज्ञानभैरवेऽपि

चिद्धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित्।
अतश्च तन्मयं सर्वं भावयन्भवजिज्जनः॥

इति। एतदेव

यतः करणवर्गोऽयं...।

इति कारिकाद्वयेन सङ्गृह्योपदेश्यान्प्रति साभिज्ञानं गुरुणोपदिष्टं श्रीस्पन्दे । किञ्च यदेतच्चैतन्यमुक्तं स एवात्मा स्वभावो विशेषाचोदनाद्भावाभावरूपस्य विश्वस्य जगतः ।
नह्यचेत्यमानः कोऽपि कस्यापि कदाचिदपि स्वभावो भवति ।
चेत्यमानस्तु स्वप्रकाशचिदेकीभूतत्वाच्चैतन्यात्मैव ।
तदुक्तं श्रीमदुच्छुष्मभैरवे

यावन्न वेदका एते तावद्वेद्याः कथं प्रिये।
वेदकं वेद्यमेकं तु तत्त्वं नास्त्यशुचिस्ततः॥

इति। एतदेव

यस्मात्सर्वमयो जीवः...।

इति कारिकाद्वयेन सङ्गृहीतम्।

यतः चैतन्यं विश्वस्य स्वभावस्तत एव तत्साधनाय प्रमाणादि वराकमनुपयुक्तं तस्यापि स्वप्रकाशचैतन्याधीनसिद्धिकत्वाच्चैतन्यस्य च प्रोक्तयुक्त्या केनाप्यावरीतुमशक्यत्वात्सदा प्रकाशमानत्वात्। यदुक्तं श्रीत्रिकहृदये

स्वपदा स्वशिरश्छायां यद्वल्लङ्घितुमीहते।
पादोद्देशे शिरो न स्यात्तथेयं वैन्दवी कला॥

इति। यो लङ्घितुमीहते तस्य यथा पादोद्देशे शिरो न स्यात्तथेयमित्यत्र सम्बन्धः। अनेनैवाशयेन स्पन्दे

यत्र स्थितम्...।

इत्याद्युपक्रम्य

...तदस्ति परमार्थतः॥

इत्यन्तेन महता ग्रन्थेन शङ्करात्मकस्पन्दतत्त्वरूपं चैतन्यं सर्वदा स्वप्रकाशं प्रमार्थसदस्तीति प्रमाणीकृतम्॥१॥

;;;

;;; trans

Caitanyamātmā||1||

Ihācetitasya kasyāpi sattvābhāvāccitikriyā sarvasāmānyarūpā iti cetayata iti cetanaḥ sarvajñānakriyāsvatantrastasya bhāvaścaitanyaṁ sarvajñānakriyāsambandhamayaṁ paripūrṇaṁ svātantryamucyate| Tacca paramaśivasyaiva bhagavato'styanāśritāntānāṁ tatparatantravṛttitvāt| Sa ca yadyapi nityatvavyāpakatvāmūrtatvādyanantadharmātmā tathāpi nityatvādīnāmanyatrāpi sambhāvyatvādanyāsambhavinaḥ svātantryasyaivoddhurīkārapradarśanamidam| Itthaṁ dharmāntarapratikṣepataśca caitanyamiti bhāvapratyayena darśitam| Tadetadātmā na punaranyaḥ ko'pi bhedavādyabhyupagato bhinnabhinnasvabhāvaḥ| Tasyācaitanye jaḍatayānātmatvāt| Cidātmatve bhedānupapatteścito deśakālākāraiścidvyatirekādacetyamānatvenāsadbhiścetyamānatvena tu cidātmabhirbhedasyādhātumaśakyatvāccinmātratve tvātmanāṁ svabhāvabhedasyāghaṭanādvakṣyamāṇanītyāvyatiriktamalasambandhayogenāpi bhedasyānupapatteḥ prāṅmalasya sattve'pi muktidaśāyāṁ tadupaśamanānnānātmavādasya vaktumaśakyatvānmalasaṁskārasambhave vānādiśivātkathañcidapakarṣe vā muktiśivāḥ saṁsāriṇa eva syuriti| Yathoktaṁ caitanyameka evātmeti nānātmavādasyānupapattiḥ sūcitā| Atha cātmā ka iti jijñāsūnupadeśyānprati bodhayituṁ na śarīraprāṇabuddhiśūnyāni laukikacārvakavaidikayogācāramādhyamikādyabhyupagatānyātmāpi tu yathoktam caitanyameva| Tasyaiva śarīrādikalpitapramātṛpade'pyakalpitāhaṁvimarśamayasatyapramātṛtvena sphuraṇāt| Taduktaṁ śrīmṛtyujidbhaṭṭārake

Paramātmasvarūpaṁ tu sarvopādhivivarjitam|
Caitanyamātmano rūpaṁ sarvaśāstreṣu paṭhyate|

iti| Śrīvijñānabhairave'pi

Ciddharmā sarvadeheṣu viśeso nāsti kutracit|
Ataśca tanmayaṁ sarvaṁ bhāvayanbhavajijjanaḥ||

iti| Etadeva

Yataḥ karaṇavargo'yaṁ...|

iti kārikādvayena sangṛhyopadeśyānprati sābhijñānaṁ guruṇopadiṣṭaṁ śrīspande|

Kiñca yadetaccaitanyamuktaṁ sa evātmā svabhāvo viśeṣācodanādbhāvābhāvarūpasya viśvasya jagataḥ| Nahyacetyamānaḥ ko'pi kasyāpi kadācidapi svabhāvo bhavati| Cetyamānastu svaprakāśacidekībhūtatvāccaitanyātmaiva| Taduktaṁ śrīmaducchuṣmabhairave

Yāvanna vedakā ete tāvadvedyāḥ kathaṁ priye|
Vedakaṁ vedyamekaṁ tu tattvaṁ nāstyaśucistataḥ||

iti| Etadeva

Yasmātsarvamayo jīvaḥ...|

iti kārikādvayena saṅgṛhītam|

Yataḥ caitanyaṁ viśvasya svabhāvastata eva tatsādhanāya pramāṇādi varākamanupayuktaṁ tasyāpi svaprakāśacaitanyādhīnasiddhikatvāccaitanyasya ca proktayuktyā kenāpyāvarītumaśakyatvātsadā prakāśamānatvāt| Yaduktaṁ śritrikahṛdaye

Svapadā svaśiraśchāyāṁ yadvallaṅghitumīhate|
Pādoddeśo śiro na syāttatheyaṁ vaindavī kalā||

iti| Yo laṅghitumīhate tasya yathā pādoddeśe śiro na syāttatheyamityatra sambandhaḥ| Anenaivāśayena spande

Yatra sthitam...|

ityādyupakramya

...tadasti paramārthataḥ||

ityāntena mahatā granthena śaṅkarātmakaspandatattvarūpaṁ caitanyaṁ sarvadā svaprakāśaṁ paramārthasadastīti pramāṇīkṛtam||1||

;;;

Всезнающее и всемогущее Сознание (caitanyam) [есть] Высшее Я, или истинная природа Реальности (ātmā)||1||

Здесь (iha), деятельность (kriyā) Сознания (citi) носит всеохватывающий (характер) --т.е. универсальный-- (sarvasāmānya-rūpā iti) в силу несуществования (sattva-abhāvāt) чего-либо (kasyāpi) невоспринимаемого --т.е. чего-либо, находящегося вне сферы Сознания-- (acetitasya). Cetana (cetanaḥ) - это существо, являющееся сознающим и способным формировать идеи в своем уме (cetayate iti), [и] которое наделено Абсолютной Свободой (svatantraḥ) в отношении всего (sarva) знания (jñāna) [и] деятельности (kriyā). "Caitanya" (caitanyam) - это статус, или состояние (bhāvaḥ) этого [сознающего существа, или cetana] (tasya). [Слово Caitanya] содержит (mayam) [аффикс, который означает] взаимосвязь (sambandha)1. [Таким образом, Caitanya], как говорится (ucyate), [есть] полная и совершенная (paripūrṇam) Свобода [в отношении всех знаний и действий] (svātantryam)|

И (ca) эта [Свобода] (tad) присуща --т.е. принадлежит-- (asti) только (eva) Господу (bhagavataḥ) Парамашиве --т.е. Высшему Шиве-- (paramaśivasya). [Другие существа, от Sakala-s, или ограниченных личностей] до Anāśritaśiva --стадия между Śakti и Sadāśiva таттвами-- (anāśritaśiva-antānām), [не имеют этой Свободы], поскольку [их] существование (vṛttitvāt) зависит (paratantra) от Него (tad)|

Хотя (ca yadi api) Он --т.е. Господь-- (saḥ) имеет (ātmā) безграничные (ananta) свойства (dharma), [такие как] вечность (nityatva), вездесущность (vyāpakatva), бесформенность (amūrtatva), и т.д. (ādi), но (tathā api) поскольку имеется вероятность того (sambhāvyatvāt), что эта вечность (nityatva), и пр. (adīnām) [встречаются] даже (api) в каком-либо другом месте (anyatra), [это] только (eva) показывает (pradarśanam idam), что преобладание (uddhurīkāra) Svātantrya, или Абсолютной Свободы (svātantryasya) [как эта Svātantrya] невозможно (asambhavinaḥ) в [каком-либо] другом [существе] (anya) [кроме Самого Господа]|

Таким образом (ittham... ca), [Его основная дхарма, или характеристика] обозначена (darśitam) с помощью (pratyayena) существительного среднего рода (bhāva) "Caitanya" (caitanyam iti) путем исключения (pratikṣepataḥ) [всех] других (antara) свойств (dharma)|

По этой причине (tad), это [Caitanya] (etad) [есть] Высшее Я (ātmā) [и] никогда (na punar) что-либо (kaḥ api) другое (anyaḥ) с разнообразной (bhinna-bhinna) природой (sva-bhāvaḥ), как предполагается (abhyupagataḥ) теми, кто следует учению (vādi) различия [между Божественным Я и индивидульными я, и между самими я индивидуальных существ] (bheda)|

[С одной стороны,] если бы отсутствовало сознание (acaitanye) в этом [Ātmā, или Высшем Я] (tasya), [Он был бы] инертной материей (jaḍatayā), и не был бы Высшим Я (anātmatvāt). [С другой стороны,] если [Ātmā] считается действительно (ātmatve) Сознанием (cit), [было бы ] недостаточно средств (anupapatteḥ) для применения [вышеупомянутого учения о] различии (bheda). Невозможно (aśakyatvāt) доказать или применить (adhātum) [учение о] различии (bhedasya) к Cit, или Сознанию (citaḥ) через пространство (deśa), время (kāla) [или] форму --ākāra-- (ākāraiḥ), [потому что, если] они воспринимаются --т.е. если пространство, время и форма находятся внутри сферы Сознания-- (cetyamānatvena), [тогда] они действительно являются (ātmabhiḥ) Cit, или Сознанием (cit), но (tu) [если] они не воспринимаются --т.е. они - не внутри сферы Сознания-- (acetyamānatvena), будучи лишенными (vyatirekāt) Cit (cit), они были бы нереальными (asadbhiḥ). Тогда (tu), различие (bhedasya) в природе (sva-bhāva) существ (ātmanām) невозможно доказать (aghaṭanāt). Даже (api) при (yogena) контакте (sambandha) с mala, или загрязнением [проявляющимся в виде Āṇava, Kārma и Māyīya2] (mala), не [имеется] достаточно средств (anupapatteḥ) [для доказательства учения о] различии (bhedasya), [поскольку эта мала] не является [чем-то существующим] отдельно (avyatirikta) [от Сознания]. Это будет объяснено позже (vakṣyamāṇa-nītyā). Несмотря на (api), существование (sattve) mala, или загрязнения (malasya) до [Освобождения] (prāk), невозможно (aśakyatvāt) постулировать (vaktum) учение (vādasya) о множественности (nānā) существ (ātma), поскольку есть прекращение (upaśamanāt) этого [mala] (tad) в состоянии (daśāyām) Mukti, или Окончательного Освобождения (mukti). Если бы появились (sambhave) остаточные следы (saṁskāra) загрязнения _(mala) [после Освобождения], или (vā) [если освобожденная душа оказывается] почему-то (katham cid) ниже (apakarṣe) Anādiśiva --т.е. безначального Шивы-- (anādi-śivāt), [тогда эти кажущиеся] освобожденными (mukta) śiva-s (śivāḥ) были бы (syuḥ... iti) безусловно (eva) saṁsārī-s (самсаринами), или существами, подверженными круговороту рождений и смертей (saṁsāriṇaḥ)3|

Как (yatha) уже утверждалось (uktam): "Caitanya, или Сознание с Абсолютной Свободой знать и делать все" (caitanyam) [присуще] только (eva) одному (ekaḥ) Высшему Я (ātmā iti)". [Благодаря этому утверждению,] недостаточность средств (anupapattiḥ) [для поддержания] учения (vādasya) о множественности (nānā) существ (ātma) была показана (sūcitā)|

И (ca) сейчас (atha), чтобы (prati) дать (bodhayitum) [ответ на вопрос] "Что (kaḥ iti) [есть] Высшее Я (ātmā)?" ученикам (upadeśyān), желающим знать (jijñāsūn), [Шива --автор Śivasūtra-s-- говорит, что] Высшее Я (ātmā) - не (na) тело (śarīra), жизненная энергия (prāṇa), Buddhi, или интеллект (buddhi) [или] Пустота --śūnya (шунья)-- (śūnyāni) как предполагается (abhyupagatāni) обычными людьми (laukika) и системой Cārvāka (cārvāka), Ведической традицией (vaidika), Буддизмом Yogācāra (yogācāra), Mādhyamika (mādhyamika), и т.д. (ādi), соответственно, 4 но (api tu), как _(yathā) [уже] сказано (uktam), [Высшее Я есть] только _(eva) Caitanya, или Сознание, наделенное Абсолютной Свободой, или Svātantrya (caitanyam)|

Даже (api) в состоянии (pade), в котором познающий, или субъект (pramātṛ) представляется (kalpita) как тело (śarīra), и т.п. (ādi), [существует также] состояние истинного, или реального (satya) Познающего (pramātṛtvena), состоящего (maya) из несотворенного, невообразимого (akalpita) Я-Сознания (aham-vimarśa) из-за сверкающего проявления (sphuraṇāt) этого [Caitanya] (tasya eva)|

Это (tad) (также) было сказано (uktam) в почтенном (śrī) Mṛtyujidbhaṭṭāraka --эпитет Netratantra-- (mṛtyujidbhaṭṭārake):

"Во всех (sarva) священных Писаниях (śāstreṣu) упоминается (paṭhyate), что природа (rūpam) Высшего Я (ātmanaḥ) [есть] Caitanya (caitanyam), в котором отсутствуют (vivarjitam) все (sarva) ограничивающие условия (upādhi), [и] есть по существу (sva-rūpam) Высшее (parama) Бытие (ātma) на самом деле (tu... iti)"|

В Vijñānabhairava (vijñānabhairave) также [утверждается, что] (api):

"[Высшее Я] характеризуется (dharmā) сознанием (cit), [присутствующим] во всех (sarva) телах --deha(s)-- (deheṣu). Нет никакой (na asti) разницы (viśeṣaḥ) нигде (na... kutracid). По этой причине (atas ca), человек (janaḥ), который созерцает (bhāvayan) все (sarva), [как] тождественное (mayam) этому [Высшему Я] (tad), преодолевает (jit) трансмиграционное существование (bhava... iti)."||

Обобщается, или резюмируется (saṅgṛhya) эта же (etad) самая [идея] (eva) в форме двух (dvayena) карик (kārikā), [имеющихся] в почтенных (śrī) Spandakārikā-s (spande), [а именно]

"Посредством (yatas) этой (ayam) группы (vargaḥ) органов, или инструментов --интеллекта, эго, ума, сил восприятия и сил действия-- (karaṇa)..."|
[См. Spandakārikā-s I, 6-7]

[это --т.е. вышеупомянутая концепция--] было сказано (upadiṣṭam) ученикам (upadeśyān) вместе с (sa) символами, или признаками, выступающими в качестве доказательства (abhijñānam) Гуру --т.е. Васугуптой, автором Spandakārikā-s, согласно Кшемарадже-- (guruṇā)|

Кроме того (kiñca), это (etad) Caitanya (caitanyam), которое (yad) было описано (uktam), является по сути (eva) Высшим Я _(saḥ... ātmā), [или] природой (svābhavaḥ) мира (jagataḥ), [то есть] всей вселенной (viśvasya), состоящей (rūpasya) из существующих _(bhāva) [и] несуществующих объектов --т.е. воображаемых-- (abhāva). [Этот вывод возможен,] потому что не поддерживается _(acodanāt) индивидуальное я, или сущность [какого-либо конкретного существа] (viśeṣa) [в афоризме]|

Нет ничего (na... kaḥ api... bhavati), что не было бы воспринято [ Cit, или Сознанием] --т.е. вне сферы Сознания-- (acetyamānaḥ), бесспорно (hi). Если что-то не воспринимается [Cit] --т.е. если это не освещено Сознанием-- (acetyamānaḥ), там не [может] существовать (na... bhavati) никогда (kadācid api) сущность, или бытие (sva-bhāvaḥ) чего бы то ни было (na... kasya api)|

Однако (tu), [если] что-то воспринимается [Cit, или Сознанием] --т.е. если находится внутри сферы Сознания-- (cetyamānaḥ), [оно имеет] (eva) природу (ātmā) Сознания (caitanya), поскольку едино --т.е. оно одно -- (ekībhūtatvāt) с самосветящимся (sva--prakāśa) Cit, или Сознанием (cit)|

Такое [же точно толкование] (tad) было упомянуто (uktam) в освященной веками (śrīmat) Ucchuṣmabhairava (ucchuṣmabhairave):

"О дорогая (priye), поскольку (yāvat) эти (ete) познающие (vedakāḥ) [отсутствуют], как (katham) [могут эти] познаваемые (vedyāḥ) [существовать] в течение этого промежутка времени (tāvat)? Познающий (vedakam) [и] познаваемое (vedyam) [являются] несомненно (tu) одним _(ekam) принципом (tattvam). По этой причине (tatas), нет ничего (na asti) нечистого (aśuciḥ... iti)."||

То же (etad) [объяснение] (eva) было сжато выражено (sangṛhītam) в двух (dvayena) кариках [в Spandakārikā-s] (kārikā):

"Поскольку (yatas) индивидуальное я (jīvaḥ) тождественно (mayaḥ) со всем (sarva... iti)..."|
[См. Spandakārikā-s II, 3-4]

Поскольку (yatas) Caitanya (caitanyam) - [это] сущностная природа (sva-bhāvaḥ) вселенной (viśvasya), поэтому (tataḥ eva), Pramāṇa --т.е. средства истинного, достоверного знания-- (pramāṇa), и т.п. (ādi) [являются] ничтожными (varākam) [и] непригодными (anupayuktam) для доказательства (sādhanāya) Этого --т.е. Caitanya, Сознания с Абсолютной Свободой-- (tad), так как даже (api) доказательство (siddhikatvāt) этого [Pramāṇa, и т.д.] (tasya) зависит (adhīna) от самосветящегося (sva-prakāśa) Caitanya (caitanya). И (ca) согласно (yuktyā) вышесказанному (prokta), невозможно (aśakyatvāt) для чего бы то ни было (kena api) скрыть, или завуалировать (āvarītum) Caitanya (caitanyasya), поскольку оно всегда проливает свет --т.е. Caitanya всегда светится-- (sadā prakāśamānatvāt)|

Это _(tad) было [также] сказано (uktam) в почтенном (śrī) Trikahṛdaya (trikahṛdaye):

"Подобно тому (yadvat), [как] кто-то пытается (īhate) прыгать (laṅghitum) на своей _(sva) ноге _(padā) за тенью (chāyām) своей собственной (sva) головы (śiras), [тень от] головы (śiras) не находится _(na syāt) на месте (uddeśe), [где] нога [наступает] (pāda), точно также _(tathā) [происходит с] этой (iyam) Vaindavī Kalā --т.е. Силой Бинду^-- (vaindavī kalā... iti)"||

"Как (yathā) [тень] головы (śiras) кого-то (tasya), кто (yaḥ) пытается (īhate) прыгать [через нее] (laṅghitum), находится (syāt) не (na) на месте (uddeśe), [где наступает] нога (pāda), также (tathā) и эта [Vaindavī Kalā] (iyam iti)", [является] здесь (atra) синтаксической связью (sambandhaḥ)|

С этой (anena eva) целью (āśayena), было удостоверено (iti pramaṇīkṛtam) большим количеством _(mahatā) строф (granthena) в Spandakārikā-s (spande), что Caitanya, или Сознание с полной Свободой знать и делать все (caitanyam), является (asti) всегда (sarvadā) самосветящейся (sva-prakāśam) Абсолютной Истиной (paramārthasat) [и] природой (rūpam) Спанды (Spanda) --т.е. Высшей Вибрации-- _(spanda) , принципом (tattva), который по сути есть (ātmaka) Śaṅkara --т.е. Шива-- (śaṅkara), (в строфе] начинающейся _(upakramya) [с]:

"В ком (yatra) покоится (sthitam)... (iti ādi)^"|
[См. Spandakārikā-s I, 2]

[и] оканчивающейся _(antena) [с]:

"... что (tad) является (asti), в высшем смысле (paramārthatas... iti), [принципом Спанды]"|
[См. Spandakārikā-s I, 5]

||1||


  1. Аффикс, о котором идет речь, является известным Taddhita, или вторичным аффиксом "yañ". OK, итак: вы берете слово "cetana" (сознающее существо), отбрасываете последнюю "a" и добавляете "yañ" к полученному "cetan". Так вы получаете "cetanyañ". Теперь, вы меняете "e" на его Vṛddhi (длительную) форму, то есть на "ai". В результате, вы получаете "caitanyañ". Теперь, отбрасываете конечную "ñ". Отлично!: "caitanya" (состояние сознающего существа, т.е. Сознание). Однако, слова Сознание не достаточно для определения Caitanya..., Абсолютное Сознание - было бы лучшим переводом, но длинновато. Поэтому, обычно переводится, как "Сознание". Ну, в этом случае, аффикс "yañ" указывает на "взаимосвязь"... между существом и его состоянием, понятно теперь? Хотите больше узнать о Taddhita аффиксах?... читайте документы об аффиксах.

  2. Анавамала (Āṇavamala) есть сжатие Высшей Воли Шивы, из-за которого Шива чувствует, что Он не совершенен и не полон. Майийямала (Māyīyamala) является сжатием высшего Знания Шивы, из-за которого Шива чувствует, что Он отличен от объектов (существ, вещей и пр.), и они являются отличными друг от друга. Наконец, Кармамала (Kārmamala) - это сжатие высшей Деятельности Шивы, из-за которого Шива чувствует, что Он является ограниченным исполнителем столь же ограниченных действий.

  3. Теория о Anādiśiva (безначальном Шиве) и освобожденных śiva-s объясняется в исследовании этого Писания [См. "Писания (исследование)/Śivasūtravimarśinī" в разделе Трика].

  4. С одной стороны, обычные люди, а также система Cārvāka думают, что Высшее Я - это тело. С другой стороны, Ведическая традиция постулирует, что Высшим Я является просто prāṇa, или жизненная энергия. В свою очередь, Буддизм Yogācāra заявляет, что это Буддхи, или интеллект. И наконец, Буддизм Mādhyamika утверждает, что Высшее Я - это только Пустота, или Śūnya. Это объясняется в деталях в моем исследовании [См. "Писания (исследование)/Śivasūtravimarśinī" в разделе Трика].

  5. Vaindavī (или Baindavī) Kalā является Силой (Kalā) Vindu, или Бинду (Bindu). Vindu, или Bindu - это Шакти в чрезвычайно сжатой форме. Ну, смысл здесь в том, что Сила Шакти, или Я-Сознание всегда остается познающим. Я подробно объясняю Baindavī Kalā в моем исследовании Писания [См. "Писания (исследование)/Śivasūtravimarśinī" в разделе Трика].

  6. Я поставил многоточие для отображения "Iti ādi", или "т.п.".