Лигатуры согласных деванагари

Гортанные

क्कkkaक्क्णkkṇaक्क्यkkyaक्खkkhaक्चkca
क्तktaktक्त्यktyaक्त्रktraक्त्वktva
क्थkthaक्थ्नkthnaक्नknaक्न्यknyaक्मkma
क्यkyaक्रkraक्लklaक्षkṣaक्ष्णkṣṇa
क्ष्मkṣmaक्ष्यkṣyaक्ष्वkṣvaख्नkhnaख्यkhya
ख्रkhraग्धgdhaग्नgnaग्यgyaग्रgra
ग्लglaग्वgvaघ्नghnaघ्न्यghnyaघ्मghma
घ्यghyaघ्रghraघ्वghvaङ्कṅkaङ्क्तṅkta
ङ्खṅkhaङ्गṅgaङ्घṅgha

Нёбные

च्चccaच्छcchaच्छ्रcchraच्ञ्च्मcma
च्यcyaछ्यchyaछ्रchraज्जjjaज्झjjha
ज्ञjñaज्मjmaज्यjyaज्रjraज्वjva
ञ्चñcaञ्छñchaञ्जñja

Церебральные

ट्टṭṭaट्यṭyaठ्ठṭhṭhaठ्यṭhyaठ्रṭhra
ड्यḍyaढ्यḍhyaढ्रḍhraण्टṇṭaण्ठṇṭha
ण्डṇḍaण्ढṇḍhaण्णṇṇaण्मṇmaण्यṇya
ण्वṇva

Зубные

त्कtkaत्क्रtkraत्तttaत्त्यttyaत्त्रttra
त्त्वttvaत्थtthaत्नtnaत्न्यtnyaत्पtpa
त्मtmaत्म्यtmyaत्यtyaत्रtraत्र्यtrya
त्वtvaत्सtsaत्स्नtsnaत्स्न्यtsnyaत्स्यtsya
थ्नthnaथ्यthyaथ्वthvaद्गdgaद्ग्रdgra
द्घdghaद्दddaद्धddhaद्ध्यddhyaद्नdna
द्बdbaद्भdbhaद्भ्यdbhyaद्मdmaद्यdya
द्रdraद्र्यdryaद्वdvaद्व्यdvyaध्नdhna
ध्न्यdhnyaध्मdhmaध्यdhyaध्रdhraध्वdhva
न्तntaन्त्यntyaन्त्रntraन्दndaन्द्रndra
न्धndhaन्ध्यndhyaन्ध्रndhraन्नnnaन्प्रnpra
न्मnmaन्यnyaन्रnraन्सnsa

Губные

प्तptaप्त्यptyaप्नpnaप्पppaप्मpma
प्यpyaप्रpraप्लplaप्वpvaप्सpsa
प्स्वpsvaब्जbjaब्दbdaब्धbdhaब्नbna
ब्बbbaब्भbbhaब्यbyaब्रbraब्वbva
भ्नbhnaभ्यbhyaभ्रbhraभ्वbhvaम्नmna
म्पmpaम्प्रmpraम्बmbaम्भmbhaम्यmya
म्रmraम्लmlaम्वmva

Полугласные

य्यyyaय्वyvaर्कrkaर्खrkhaर्गrga
र्क्षrkṣaर्ग्यrgyaर्घ्यrghyaर्त्यrtyaर्क्ष्यrkṣya
र्त्त्यrttyaर्त्स्यrtsyaल्कlkaल्पlpaल्मlma
ल्यlyaल्लllaल्वlvaव्नvnaव्यvya
व्रvraव्वvva

Шипящие

श्चścaश्नśnaश्यśyaश्रśraश्लśla
श्वśvaश्व्यśvyaश्शśśaष्टṣṭaष्ट्यṣṭya
ष्ट्रṣṭraष्ट्र्यṣṭryaष्ठṣṭhaष्ठ्यṣṭhyaष्ठ्रṣṭhra
ष्णṣṇaष्ण्यṣṇyaष्पṣpaष्प्रṣpraष्मṣma
ष्यṣyaष्वṣvaस्कskaस्खskhaस्तsta
स्त्यstyaस्त्रstraस्त्वstvaस्थsthaस्नsna
स्न्यsnyaस्पspaस्फsphaस्मsmaस्यsya
स्रsraस्वsvaस्सssa

Придыхательные

ह्णhṇaह्नhnaह्मhmaह्यhyaह्रhra
ह्लhlaह्वhva

Некоторые другие

ङ्क्षṅkṣaड्डḍḍaड्ढḍḍhaड्ढ्वḍḍhvaड्धḍdha
ढ्ढḍhḍha

Всевозможные

क्षज्ञ
क्कक्खक्गक्घक्ङक्चक्छक्जक्झक्ञक्टक्ठक्डक्ढक्णक्तक्थक्दक्धक्नक्पक्फक्बक्भक्मक्यक्रक्लक्वक्शक्षक्सक्हक्ळक्क्षक्ज्ञ
ख्कख्खख्गख्घख्ङख्चख्छख्जख्झख्ञख्टख्ठख्डख्ढख्णख्तख्थख्दख्धख्नख्पख्फख्बख्भख्मख्यख्रख्लख्वख्शख्षख्सख्हख्ळख्क्षख्ज्ञ
ग्कग्खग्गग्घग्ङग्चग्छग्जग्झग्ञग्टग्ठग्डग्ढग्णग्तग्थग्दग्धग्नग्पग्फग्बग्भग्मग्यग्रग्लग्वग्शग्षग्सग्हग्ळग्क्षग्ज्ञ
घ्कघ्खघ्गघ्घघ्ङघ्चघ्छघ्जघ्झघ्ञघ्टघ्ठघ्डघ्ढघ्णघ्तघ्थघ्दघ्धघ्नघ्पघ्फघ्बघ्भघ्मघ्यघ्रघ्लघ्वघ्शघ्षघ्सघ्हघ्ळघ्क्षघ्ज्ञ
ङ्कङ्खङ्गङ्घङ्ङङ्चङ्छङ्जङ्झङ्ञङ्टङ्ठङ्डङ्ढङ्णङ्तङ्थङ्दङ्धङ्नङ्पङ्फङ्बङ्भङ्मङ्यङ्रङ्लङ्वङ्शङ्षङ्सङ्हङ्ळङ्क्षङ्ज्ञ
च्कच्खच्गच्घच्ङच्चच्छच्जच्झच्ञच्टच्ठच्डच्ढच्णच्तच्थच्दच्धच्नच्पच्फच्बच्भच्मच्यच्रच्लच्वच्शच्षच्सच्हच्ळच्क्षच्ज्ञ
छ्कछ्खछ्गछ्घछ्ङछ्चछ्छछ्जछ्झछ्ञछ्टछ्ठछ्डछ्ढछ्णछ्तछ्थछ्दछ्धछ्नछ्पछ्फछ्बछ्भछ्मछ्यछ्रछ्लछ्वछ्शछ्षछ्सछ्हछ्ळछ्क्षछ्ज्ञ
ज्कज्खज्गज्घज्ङज्चज्छज्जज्झज्ञज्टज्ठज्डज्ढज्णज्तज्थज्दज्धज्नज्पज्फज्बज्भज्मज्यज्रज्लज्वज्शज्षज्सज्हज्ळज्क्षज्ज्ञ
झ्कझ्खझ्गझ्घझ्ङझ्चझ्छझ्जझ्झझ्ञझ्टझ्ठझ्डझ्ढझ्णझ्तझ्थझ्दझ्धझ्नझ्पझ्फझ्बझ्भझ्मझ्यझ्रझ्लझ्वझ्शझ्षझ्सझ्हझ्ळझ्क्षझ्ज्ञ
ञ्कञ्खञ्गञ्घञ्ङञ्चञ्छञ्जञ्झञ्ञञ्टञ्ठञ्डञ्ढञ्णञ्तञ्थञ्दञ्धञ्नञ्पञ्फञ्बञ्भञ्मञ्यञ्रञ्लञ्वञ्शञ्षञ्सञ्हञ्ळञ्क्षञ्ज्ञ
ट्कट्खट्गट्घट्ङट्चट्छट्जट्झट्ञट्टट्ठट्डट्ढट्णट्तट्थट्दट्धट्नट्पट्फट्बट्भट्मट्यट्रट्लट्वट्शट्षट्सट्हट्ळट्क्षट्ज्ञ
ठ्कठ्खठ्गठ्घठ्ङठ्चठ्छठ्जठ्झठ्ञठ्टठ्ठठ्डठ्ढठ्णठ्तठ्थठ्दठ्धठ्नठ्पठ्फठ्बठ्भठ्मठ्यठ्रठ्लठ्वठ्शठ्षठ्सठ्हठ्ळठ्क्षठ्ज्ञ
ड्कड्खड्गड्घड्ङड्चड्छड्जड्झड्ञड्टड्ठड्डड्ढड्णड्तड्थड्दड्धड्नड्पड्फड्बड्भड्मड्यड्रड्लड्वड्शड्षड्सड्हड्ळड्क्षड्ज्ञ
ढ्कढ्खढ्गढ्घढ्ङढ्चढ्छढ्जढ्झढ्ञढ्टढ्ठढ्डढ्ढढ्णढ्तढ्थढ्दढ्धढ्नढ्पढ्फढ्बढ्भढ्मढ्यढ्रढ्लढ्वढ्शढ्षढ्सढ्हढ्ळढ्क्षढ्ज्ञ
ण्कण्खण्गण्घण्ङण्चण्छण्जण्झण्ञण्टण्ठण्डण्ढण्णण्तण्थण्दण्धण्नण्पण्फण्बण्भण्मण्यण्रण्लण्वण्शण्षण्सण्हण्ळण्क्षण्ज्ञ
त्कत्खत्गत्घत्ङत्चत्छत्जत्झत्ञत्टत्ठत्डत्ढत्णत्तत्थत्दत्धत्नत्पत्फत्बत्भत्मत्यत्रत्लत्वत्शत्षत्सत्हत्ळत्क्षत्ज्ञ
थ्कथ्खथ्गथ्घथ्ङथ्चथ्छथ्जथ्झथ्ञथ्टथ्ठथ्डथ्ढथ्णथ्तथ्थथ्दथ्धथ्नथ्पथ्फथ्बथ्भथ्मथ्यथ्रथ्लथ्वथ्शथ्षथ्सथ्हथ्ळथ्क्षथ्ज्ञ
द्कद्खद्गद्घद्ङद्चद्छद्जद्झद्ञद्टद्ठद्डद्ढद्णद्तद्थद्दद्धद्नद्पद्फद्बद्भद्मद्यद्रद्लद्वद्शद्षद्सद्हद्ळद्क्षद्ज्ञ
ध्कध्खध्गध्घध्ङध्चध्छध्जध्झध्ञध्टध्ठध्डध्ढध्णध्तध्थध्दध्धध्नध्पध्फध्बध्भध्मध्यध्रध्लध्वध्शध्षध्सध्हध्ळध्क्षध्ज्ञ
न्कन्खन्गन्घन्ङन्चन्छन्जन्झन्ञन्टन्ठन्डन्ढन्णन्तन्थन्दन्धन्नन्पन्फन्बन्भन्मन्यन्रन्लन्वन्शन्षन्सन्हन्ळन्क्षन्ज्ञ
प्कप्खप्गप्घप्ङप्चप्छप्जप्झप्ञप्टप्ठप्डप्ढप्णप्तप्थप्दप्धप्नप्पप्फप्बप्भप्मप्यप्रप्लप्वप्शप्षप्सप्हप्ळप्क्षप्ज्ञ
फ्कफ्खफ्गफ्घफ्ङफ्चफ्छफ्जफ्झफ्ञफ्टफ्ठफ्डफ्ढफ्णफ्तफ्थफ्दफ्धफ्नफ्पफ्फफ्बफ्भफ्मफ्यफ्रफ्लफ्वफ्शफ्षफ्सफ्हफ्ळफ्क्षफ्ज्ञ
ब्कब्खब्गब्घब्ङब्चब्छब्जब्झब्ञब्टब्ठब्डब्ढब्णब्तब्थब्दब्धब्नब्पब्फब्बब्भब्मब्यब्रब्लब्वब्शब्षब्सब्हब्ळब्क्षब्ज्ञ
भ्कभ्खभ्गभ्घभ्ङभ्चभ्छभ्जभ्झभ्ञभ्टभ्ठभ्डभ्ढभ्णभ्तभ्थभ्दभ्धभ्नभ्पभ्फभ्बभ्भभ्मभ्यभ्रभ्लभ्वभ्शभ्षभ्सभ्हभ्ळभ्क्षभ्ज्ञ
म्कम्खम्गम्घम्ङम्चम्छम्जम्झम्ञम्टम्ठम्डम्ढम्णम्तम्थम्दम्धम्नम्पम्फम्बम्भम्मम्यम्रम्लम्वम्शम्षम्सम्हम्ळम्क्षम्ज्ञ
य्कय्खय्गय्घय्ङय्चय्छय्जय्झय्ञय्टय्ठय्डय्ढय्णय्तय्थय्दय्धय्नय्पय्फय्बय्भय्मय्यय्रय्लय्वय्शय्षय्सय्हय्ळय्क्षय्ज्ञ
र्कर्खर्गर्घर्ङर्चर्छर्जर्झर्ञर्टर्ठर्डर्ढर्णर्तर्थर्दर्धर्नर्पर्फर्बर्भर्मर्यर्रर्लर्वर्शर्षर्सर्हर्ळर्क्षर्ज्ञ
ल्कल्खल्गल्घल्ङल्चल्छल्जल्झल्ञल्टल्ठल्डल्ढल्णल्तल्थल्दल्धल्नल्पल्फल्बल्भल्मल्यल्रल्लल्वल्शल्षल्सल्हल्ळल्क्षल्ज्ञ
व्कव्खव्गव्घव्ङव्चव्छव्जव्झव्ञव्टव्ठव्डव्ढव्णव्तव्थव्दव्धव्नव्पव्फव्बव्भव्मव्यव्रव्लव्वव्शव्षव्सव्हव्ळव्क्षव्ज्ञ
श्कश्खश्गश्घश्ङश्चश्छश्जश्झश्ञश्टश्ठश्डश्ढश्णश्तश्थश्दश्धश्नश्पश्फश्बश्भश्मश्यश्रश्लश्वश्शश्षश्सश्हश्ळश्क्षश्ज्ञ
ष्कष्खष्गष्घष्ङष्चष्छष्जष्झष्ञष्टष्ठष्डष्ढष्णष्तष्थष्दष्धष्नष्पष्फष्बष्भष्मष्यष्रष्लष्वष्शष्षष्सष्हष्ळष्क्षष्ज्ञ
स्कस्खस्गस्घस्ङस्चस्छस्जस्झस्ञस्टस्ठस्डस्ढस्णस्तस्थस्दस्धस्नस्पस्फस्बस्भस्मस्यस्रस्लस्वस्शस्षस्सस्हस्ळस्क्षस्ज्ञ
ह्कह्खह्गह्घह्ङह्चह्छह्जह्झह्ञह्टह्ठह्डह्ढह्णह्तह्थह्दह्धह्नह्पह्फह्बह्भह्मह्यह्रह्लह्वह्शह्षह्सह्हह्ळह्क्षह्ज्ञ
ळ्कळ्खळ्गळ्घळ्ङळ्चळ्छळ्जळ्झळ्ञळ्टळ्ठळ्डळ्ढळ्णळ्तळ्थळ्दळ्धळ्नळ्पळ्फळ्बळ्भळ्मळ्यळ्रळ्लळ्वळ्शळ्षळ्सळ्हळ्ळळ्क्षळ्ज्ञ
क्षक्ष्कक्ष्खक्ष्गक्ष्घक्ष्ङक्ष्चक्ष्छक्ष्जक्ष्झक्ष्ञक्ष्टक्ष्ठक्ष्डक्ष्ढक्ष्णक्ष्तक्ष्थक्ष्दक्ष्धक्ष्नक्ष्पक्ष्फक्ष्बक्ष्भक्ष्मक्ष्यक्ष्रक्ष्लक्ष्वक्ष्शक्ष्षक्ष्सक्ष्हक्ष्ळक्ष्क्षक्ष्ज्ञ
ज्ञज्ञ्कज्ञ्खज्ञ्गज्ञ्घज्ञ्ङज्ञ्चज्ञ्छज्ञ्जज्ञ्झज्ञ्ञज्ञ्टज्ञ्ठज्ञ्डज्ञ्ढज्ञ्णज्ञ्तज्ञ्थज्ञ्दज्ञ्धज्ञ्नज्ञ्पज्ञ्फज्ञ्बज्ञ्भज्ञ्मज्ञ्यज्ञ्रज्ञ्लज्ञ्वज्ञ्शज्ञ्षज्ञ्सज्ञ्हज्ञ्ळज्ञ्क्षज्ञ्ज्ञ