Гимн величия Шивы

पशिवमहिम्नः स्तोत्रम्

Śivamahim­naḥ sto­tram

Перевод на русский Ирины Валлабхи с английского и испанского пословного перевода Гуру Габриэля Прадиипаки.

Строфы 1 — 7 (включая вступительную строфу в честь Ганеши)

गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्।
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्॥

Gajā­nanaṁ bhū­ta­gaṇādi­s­e­vi­taṁ kapit­tha­jam­būpha­lacārub­hakṣanam|
Umā­su­taṁ śokav­ināśakārakaṁ namā­mi vigh­neś­vara­pā­da­paṅka­jam||

Я преклоняюсь (namā­mi) перед лотосными стопами (pāda­paṅka­jam) Господа (īśvara)(который избавляет от) препятствий (vigh­na) (и) вызывает (kārakam) разрушение (vināśa) (всех) горестей (śoka), слонолицего (gaja-ānanam) сына (sutam) Умы — супруги Шивы– (umā), которому служат (sevi­tam) армии (gaṇa) духов и приведений (bhū­ta) (Шивы), и т.д. (ādi) и который очаровательно (cāru) вкушает (bhakṣaṇam) дикие яблоки (kapit­tha… pha­la) и розовые яблоки (jam­būpha­la).

श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः।
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन् ममाप्येषः स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः॥१॥

Śrīpuṣ­padan­ta uvā­ca
Mahim­naḥ pāraṁ te para­maviduṣo yadyasadṛśī stu­tir­brah­mādīnāmapi tadavasan­nāst­vayi giraḥ|
Athāvā­cyaḥ sar­vaḥ sva­mati­par­iṇāmā­vad­hi gṛṇan mamāpyeṣaḥ stotre hara nira­pavā­daḥ parikaraḥ||1||

Почтенный (śrī) Пушпаданта –досл. «с зубами из цветов»– (puṣ­padan­taḥ) сказал (uvā­ca):

Если бы (yadi) восхваление (stu­tiḥ), [выполненное] кем-то, кто  совсем (param) не знает (avidusaḥ) предела (pāram) Твоего (te) величия (mahim­naḥ), было бы неподобающе  (asadṛśī), тогда (tad) даже (api) возгласы восхваления (giraḥ) Тебя (tvayi), (произнесённые) Брахмой  (brah­mā) и т.д., –ādi– (ādīnām) (были бы) отклонены и увяли бы (avasan­nāḥ). К тому же (atha), (если) все (sar­vaḥ), кто восхваляет (Тебя) (gṛṇan) согласно (avad­hi) развитости (par­iṇā­ma) своего (sva) разума (mati) не могут быть обвинены или оговорены (avā­cyaḥ), (тогда), о Хара –Шива– (hara), этот (eṣaḥ) «Парикара» –ряд эпитетов или прилагательных– (в честь Тебя) (parikaraḥ), (написанных) мною (mama) в гимне  (stotre), тоже (api) не может быть подвергнут цензуре  (nira­pavā­daḥ)||1||

अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मानसयोरतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि।
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः॥२॥

Atī­taḥ pan­thā­naṁ tava ca mahimā vāṅmā­nasay­oratad­vyāvṛt­tyā yaṁ caki­ta­m­ab­hid­hat­te śru­ti­rapi|
Sa kasya sto­tavyaḥ kativid­h­aguṇaḥ kasya viṣayaḥ pade tvarvācīne patati na man­aḥ kasya na vacaḥ||2||

Твое (tava) величие (mahimā) определённо (ca) вне (atī­taḥ) досягаемости (pan­thā­nam) речи (vāk) и ума –mānasa– (mānasay­oḥ) . Даже (api) Шрути — этот термин обычно является синонимом Вед, хотя он должен быть использован только по отношению к разделам «Mantra» и «Brāh­maṇa» вышеупомянутых Вед–  (śru­tiḥ) с благоговением (caki­tam) описывает (abhid­hat­te) то (величие) (yam), за исключением (любых других имён) (vyāvṛt­tyā), (таких как) «не то» (atad). (Итак), кем (kasya) Он –Шива– (saḥ) (будет) восхваляться (sto­tavyaḥ)? Сколькими (kativid­ha) качествами (guṇa) (обладает Шива)? Кем (kasya) (Он будет) воспринят (viṣayaḥ)? Тем не менее (tu), (где тот человек), чьи  (kasya) ум (man­as) (и) речь (vacaḥ) не (na… na) пропадают (patati) при состоянии (pade), в которое (Ты) входишь после  (arvācīne)?||2||

मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन्किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्।
मम त्वेनां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता॥३॥

Mad­hus­phītā vācaḥ para­ma­mamṛ­taṁ nir­mi­ta­vatas­ta­va brah­mankiṁ vāgapi suragurorvis­maya­padam|
Mama tvenāṁ vāṇīṁ guṇakathana­puṇye­na bha­vataḥ punāmītyarthe’smin pura­math­ana buddhirvyavasitā||3||

О, Брахма –Абсолют– (brah­man)! Удивительно ли (kim… vis­maya­padam), что даже  (api) гуру –наставник– (guroḥ) богов (sura) –т.e. «Bṛhas­pati»– (произнёс) слова (vāk) (восхваляющие) Тебя (tava), автора –nir­mi­tavān– (nir­mi­ta­vataḥ) Высшего (para­mam) Нектара (amṛ­tam) –т.e. Вед–, состоящего из слов (vācaḥ) полных (sphītāḥ) мёда (знания) (mad­hu)? «Я несомненно (tu) отчищаю (punā­mi) мою (mama… enām) речь (vāṇīm) благодетельным актом (puṇye­na) описания (kathana) Твоих (bha­vataḥ) качеств (guṇa)»… Для этой цели (ityarthe), (мой) разум (bud­dhiḥ) решительно принял на себя (vyav­a­sitā) эту (задачу) (asmin), о Разрушитель (math­ana) (трёх) городов (pura)! –Шиву называют «pura­math­ana», потому что Он разрушил три города, принадлежащих трём сыновьям демонов по имени Tāraka–||3||

तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु।
अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः॥४॥

Tavaiś­varyaṁ yat­ta­j­ja­gadu­da­yarakṣāpralayakṛt­trayī­vas­tu vyas­taṁ tisṛṣu guṇab­hin­nā­su tanuṣu|
Abhavyānā­mas­min vara­da ramaṇīyā­mara­maṇīṁ vihan­tuṁ vyākrośīṁ vidad­ha­ta ihaike jaḍadhiyaḥ||4||

Твой (tava) Суверенитет или Господсво (aiś­varyam), который (yad-tad) (состоит из) (1) «того, что вызывает (kṛt) проявление (udaya) мира (jagat)» –т.e. Brah­mā–, (2) «того, что даёт (kṛt) защиту (rakṣā) миру (jagat)» –т.e. Viṣṇu–, (3) «того, что является причинойt (kṛt) растворения (pralaya) мира (jagat)» –т.e. Rudra–, обладает трехкратной (trayī) сутью (vas­tu), которая классифицирована (в Ведах)  (vyas­tam) согласно тройственной (tisṛṣu) форме (tanuṣu), состоящей из разных  (bhin­nā­su) гун –качеств Prakṛti– (guṇa). О дарующий (da) милость (vara)! В этом мире (iha) некоторые (eke) слабоумные люди (jaḍad­hiyaḥ) приводят (vidad­hate) оскорбительные (vyākrośīm) (и) неприятные (ara­maṇīm) (доводы), чтобы докучать (vihan­tum). (Этими аргументами) наслаждаются (только)  (ramaṇīyām) безбожные и непосвящённые (abhavyānām) в это (asmin) –т.e. «в истину Суверенитета или Господства Шивы»–||4||

किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च।
अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः॥५॥

Kimīhaḥ kiṅkāyaḥ sa khalu kimupāyas­trib­hu­vanaṁ kimād­hāro dhātā sṛjati kimupādā­na iti ca|
Atarkyaiś­varye tvayyanavasaraduḥstho hatad­hiyaḥ kutarko’yaṁ kāṁścin­mukharay­ati mohāya jagataḥ||5||

«Какое (kim) желание (īhaḥ) Он (удовлетворяет) (saḥ khalu)? В каком (kim) теле (kāyaḥ) Он (воплощается) (saḥ khalu)(И) какой (kim) метод (upāyaḥ), основу (ādhāraḥ) и материал (upadā­naḥ) Создатель (dhātā) (использует для) проявления (sṛjati) трёх (tri) миров (bhu­vanam… iti ca)?» –«iti» означает кавычки, а «ca» является всего лишь вставным элементом в этом случае–. Этот (ayam) ошибочный образ аргументирования (kutarkaḥ), немудрый (duḥsthaḥ) и неуместный (anavasara), в отношении Тебя  (tvayi) и (Твоего) Суверенитета или Господства (aiś­varye), который превосходит мышление и логику (atarkya), (происходит) от сбитой с толку личности (hatad­hiyaḥ). (Этот самый ошибочный образ аргументирования) заставляет некоторых людей  (kān-cid) (громко) говорить (mukharay­ati) (только лишь для того), чтобы мир  (jagataḥ) утратил осознанность и пал жертвой заблуждения (mohāya)||5||

अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगतामधिष्टातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति।
अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे॥६॥

Ajan­māno lokāḥ kimavayavavanto’pi jagatā­mad­hiṣṭhātāraṁ kiṁ bhavavid­hi­ranādṛtya bha­vati|
Anīśo vā kuryādb­hu­vana­janane kaḥ parikaro yato mandāstvāṁ pratya­ma­r­avara saṁśer­a­ta ime||6||

«Существуют ли (kim) миры (lokāḥ) без какого либо источника (ajan­mā­naḥ), не смотря на то, что (api) они состоят из частей (avayava­van­taḥ)? Имеет ли место быть (kim… bha­vati) создание (vid­hiḥ) миров (bha­va) вне зависимости (anādṛtya) от (существования) кого-то, кто правит (adhiṣṭhātāram) (вышеупомянутыми) мирами (jagatām)? Или (vā), (если) Господина не существует (anīśaḥ), какой (kaḥ) помощник (parikaraḥ) содействует (kuryāt) в проявлении (janane) миров (bhu­vana)?» Основывая (свои идеи) на (подобном образе мышления) (yatas), о Ты, высший (vara) среди богов (ama­ra), эти (ime) слабоумные и глупые личности (mandāḥ) вызывают сомнения (saṁśer­ate) о Тебе (tvāṁ prati)||6||

त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च।
रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव॥७॥

Trayī sāṅkhyaṁ yogaḥ paśu­pa­ti­mataṁ vaiṣṇavami­ti prab­hinne prasthāne parami­damadaḥ pathyami­ti ca|
Rucīnāṁ vaic­it­ryādṛjukuṭi­lanānā­patha­juṣāṁ nṛṇāmeko gamyast­va­masi payasā­marṇa­va iva||7||

«Три Веды (trayī), Санкхья (sāṅkhyam), Йога (yogaḥ), учение (matam) Пашупати (paśu­pati) –т.e. Шиваизм– (и) Вайшнавизм — относящийся к Господу Вишну– (vaiṣṇavam iti)»: в (этих) разных (prab­hinne) источниках (prasthāne) таким образом (содержится) (iti ca) тот (idam) или иной (adas) путь (pathyam) к Высшему (Состоянию) (param) –т.e. есть разные способы осознания Высшего Я или Шивы–. Для людей (nṛṇām), преданных (juṣām) различным (nānā) путям (patha), прямым и извилистым (ṛju-kuṭi­la), согласно разнообразию (vaic­it­ryāt) их аппетитов (rucīnām), Ты (tvam) являешься (asi) единственной (ekaḥ) целью для достижения (gamyaḥ), подобно тому, чем (iva) океан (является) (arṇavaḥ) для вод (payasām) –т.e. воды рек, дождь и т.д. в результате  впадают в океан–||7||

महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्।
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवद्भ्रप्रणिहितां न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति॥८॥

Mahokṣaḥ khaṭvāṅ­gaṁ paraśu­ra­ji­naṁ bhas­ma phaṇi­naḥ kapālaṁ cetīy­at­ta­va vara­da tantropakaraṇam|
Surāstāṁ tāmṛd­dhiṁ dad­hati tu bhavadbhrapraṇi­hitāṁ na hi svāt­mārā­maṁ viṣayamṛ­gatṛṣṇā bhramayati||8||

«Крупный  (mahā) бык (ukṣaḥ), посох в форме остова кровати –т.e. посох с черепом на конце– (khaṭvāṅgam), томагавк (paraśuḥ), шкура тигра (aji­nam), пепел (bhas­ma), кобры с раздутыми капюшонами (phaṇi­naḥ) и (ca) череп (kapālam… iti)» — iti означает кавычки–: только эти предметы (iyat) являются Твоей (tava) основной характерной (tantra) утварью (upakaraṇam), о Дарующий (da) милость (vara)! Тем не менее (tu), боги (surāḥ) получают (dad­hati) различные (tām tām) «Ṛddhi(s)» –т.e. процветание, богатство, успех и т.д.– (ṛddhim), (появляющиеся как результат) Твоей (bha­vat) концентрации (praṇi­hitām) на (области между) бровями (bhra). Несомненно (hi), мираж (mṛgatṛṣṇā) из объектов (viṣaya) не (na) волнует (bhra­may­ati) того, кто наслаждается (ārā­mam) своим (sva) Высшим Я (ātma)||8||

ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये।
समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्रेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता॥९॥

Dhru­vaṁ kaśc­it sar­vaṁ sakalama­parast­vadhru­vami­daṁ paro dhrau­vyādhrau­vye jagati gadati vyas­taviṣaye|
Samaste’pyetasmin pura­math­ana tairvis­mi­ta iva stu­vañjihre­mi tvāṁ na khalu nanu dhṛṣṭā mukharatā||9||

Некоторые (kaś­cid) (утверждают, что) всё (sar­vam) вечно (dhru­vam). Тем не менее (tu), другие (aparaḥ) (говорят, что) всё (sakalam) это (idam) не вечно (adhru­vam). (В свою очередь) третьи (paraḥ) провозглашают (gadati) в отношении этого мира (jagati), состоящего из различных (vyas­ta) объектов и качеств (viṣaye), что он как вечный (dhrau­vya), так и эфемерный  –adhrau­vya– (adhrau­vye). О Разрушитель (math­ana) (трёх) городов (pura)! Удивлённый (vis­mi­taḥ), так сказать (iva), всеми этими (точками зрения) (taiḥ) в отношении всего (samaste) этого (Создания) (api etas­min), Я не стыжусь (jihre­mi… na) восхвалять (stu­van) Тебя (tvām)(Моя) разговорчивость (mukharatā) действительно (khalu nanu) дерзка (dhṛṣṭā)!||9||

तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेत्तुं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः।
ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्भ्यां गिरिश यत्स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति॥१०॥

Tavaiś­varyaṁ yat­nādyadu­pari vir­iñ­cirhari­rad­haḥ par­ic­chetuṁ yātā­vanala­manalaskand­hava­puṣaḥ|
Tato bhak­tiśrad­dhāb­haragu­rugṛṇadb­hyāṁ girīśa yatsvayaṁ tas­the tāb­hyāṁ tava kimanu­vṛt­tir­na phalati||10||

Brah­mā –Создатель– (vir­iñ­ciḥ) сверху (yad-upari) (и) Viṣṇu –Поддерживающий– (har­iḥ) снизу (adhas) продолжили (yātau) с усилием (yat­nāt) точно определять (par­ic­chet­tum) Твой (tava) Суверенитет или Господство (aiś­varyam), (когда Ты принял) форму  (vapuṣaḥ) огненного (anala) столба (skand­ha), (но) этого было недостаточно –т.e. у них ничего не получилось– (analam). (Тем не менее) потом (tatas), (только) когда они оба восхваляли (Шиву) (gṛṇadb­hyām) в высшей степени (guru) с (bhara) преданностью (bhak­ti) и верой (śrad­dhā), о Girīśa –т.e. «Горный Господь», эпитет Шивы– (giri-īśa), тогда (yad) Он –Шива– показал (tas­the) Его (сущностную природу) (svayam) им обоим (tāb­hyām). Какое (kim) уважительное действие (anu­vṛt­tiḥ) в честь Тебя  (tava) (подобное тому, которое выполнили Брахмаа и Вишну) не принесёт (в конце концов) плодов?||10||

अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डूपरवशान्।
शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्॥११॥

Ayat­nādāpādya trib­hu­vana­mavairavy­atikaraṁ daśāsyo yad­bāhūn­ab­hṛ­ta raṇakaṇḍū­par­avaśān|
Śiraḥ­pad­maśreṇīrac­i­tacaraṇāmb­ho­ruha­baleḥ sthirāyāst­vadb­hak­testripu­ra­hara visphūrjitamidam||11||

Без усилий (ayat­nāt) избавившись от всего вражеского проникновения –т.e. от всех врагов из трёх миров– досл. «приведя (āpādya) три (tri) мира (bhu­vanam) в состояние без (a) какого-либо вражеского (vaira) проникновения (vyatikaram)»– (āpādya trib­hu­vanam avairavy­atikaram), у (демона) с десятью ртами –Rāvaṇa, известного врага Rāmacan­dra– (daśa-āsyaḥ) его (yad) (двадцать) рук (bāhūn… abhṛ­ta) (всё ещё) одолевало (par­avaśān) желание –досл. «они чесались»– (kaṇḍū) сражения (raṇa). (После этого), о Разрушитель (hara) трёх (tri) городов (pura)!, (Rāvaṇa) сложил (raci­ta) в ряд (śreṇī) (его десять) лотосных голов (śiras-pad­ma) в виде подношения  –bali– (baleḥ) к (Твоим) стопам (caraṇa), (прекрасным) как лотос (amb­ho­ruha). (Он сделал это) из-за (своей) непоколебимой (sthirāyāḥ) преданности (bhak­teḥ) Тебе (tvat). Этот (акт сдачи) (idam) случился спонтанно (vis­phūr­ji­tam)||11||

अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः।
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः॥१२॥

Amuṣya tvat­sevāsamad­hi­gatasāraṁ bhu­ja­vanaṁ balātkailāse’pi tvadad­hivasa­tau vikra­may­ataḥ|
Alab­hyā pātāle’pyalasacalitāṅguṣṭhaśirasi pratiṣṭhā tvayyāsīd­dhru­vamu­pac­i­to muhy­ati khalaḥ||12||

(Тем не менее,) для этого (самого демона) (amuṣya) не находилось (alab­hyā… āsīt) места покоя (pratiṣṭhā) даже (api) в низшем аду –или в «низшей области»– (pātāle) когда (Ты) праздно (alasa) пошевелил (cali­ta) кончиком –śiras– (śirasi) Твоего –tava– (tvayi) великого пальца ноги (aṅguṣṭha), (потому что он) также (api) (ранее) отправился маршем (vikra­may­ataḥ) на Кайласу (kailāse), Твою (tvat) Обитель –adhivasati– (adhivasa­tau), (в попытке захватить её) силой (balāt) его (бесчисленных) рук (bhu­ja), похожих на лес (vanam), чья сила (sāram) была достигнута (samad­hi­gatam) служением (sevā) Тебе (tvat). Однозначно (dhru­vam), бесшабашный человек (kha­laḥ) впадает в заблуждение (muhy­ati) из-за богатства (upac­i­taḥ)||12||

यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीमधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः।
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः॥१३॥

Yadṛd­dhiṁ sutrāmṇo vara­da paramoc­cairapi satī­mad­haś­cakre bāṇaḥ par­i­janavid­hey­a­trib­hu­vanaḥ|
Na tac­c­i­traṁ tas­min­vari­v­a­sitari tvac­caraṇay­or­na kasyā unnatyai bha­vati śirasastvayyavanatiḥ||13||

О дарующий (da) милость (vara)! Что касается (yad) Bāṇa (bāṇaḥ), который превратил три (tri) мира (bhu­vanaḥ) в послушных (vid­heya) слуг (par­i­jana), (он наслаждался) даже (api) богатством (ṛddhim) Сутраамана –эпитет Индры, бога рая, означающий «хорошо защищающий»– (sutrāmṇaḥ), которое является (satīm) крайне (uccais) превосходным (para­ma) в нижней (adhas) реалии, (которой он правил как царь) (cakre). Это (tad) (совсем) не (na) удивительно (cit­ram), (потому что) тот (царь демонов) (tas­min) поклонялся (vari­v­a­sitari) Твоим (tvat) стопам (caraṇay­oḥ). К какому богатству (kasyai unnatyai) склонение (ava­natiḥ) (своей) головы (śirasaḥ) перед Тобой (tvayi) не (na) приведёт (bha­vati)? –т.e. не существует богатства, недоступного тому, кто склоняет свою голову перед Тобой–||13||

अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपाविधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः।
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः॥१४॥

Akāṇḍabrah­māṇḍakṣay­a­cak­i­tade­vā­surakṛpāvid­heyasyāsīdyas­tri­nayana viṣaṁ saṁhṛ­ta­vataḥ|
Sa kalmāṣaḥ kaṇṭhe tava na kurute na śriyama­ho vikāro’pi ślāghyo bhuvanabhayabhaṅgavyasaninaḥ||14||

О Трёхглазый  (tri­nayana)! То (saḥ) (синее) пятно (kalmāṣaḥ) на Твоём (tava) горле (kaṇṭhe), которое (yaḥ) появилось (āsīt) потому что (Ты) удержал (там) (saṁhṛ­ta­vataḥ) яд (известный как Kālakūṭa) (viṣam), когда был охвачен (vid­heyasya) состраданием (kṛpā) к богам (deva) и демонам (asura), напуганным (caki­ta) неожиданным (akāṇḍa) разрушением (kṣaya) вселенной (brah­māṇḍa), определённо (na… na) украшает (Тебя) (kurute…śriyam). Ах (aho)! Даже (api) (вышеупомянутое) изменение в теле (vikāraḥ) того (Верховного Божества), которое обожает (vyasan­i­naḥ) рассеивать (bhaṅ­ga) страх (bhaya) во всём мире (bhu­vana), достойно восхваления (ślāghyaḥ)||14||

असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः।
स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः॥१५॥

Asid­dhārthā nai­va kvaci­dapi sade­vā­suranare nivar­tante nityaṁ jagati jayi­no yasya viśikhāḥ|
Sa paśyan­nīśa tvāmi­tara­sur­asād­hāraṇam­ab­hūts­maraḥ smar­tavyāt­mā na hi vaśiṣu pathyaḥ paribhavaḥ||15||

О Господь (īśa)! Он –Kāmade­va, бог любви– (saḥ), чьи (yasya) стрелы (viśikhāḥ) всегда (nityam) победоносны (jay­i­naḥ) и не пропускают цели (asid­dha-arthāḥ… nivar­tante) нигде (na eva kvacid-api) в этом мире (jagati), состоящем (sa) из богов (deva), демонов (asura) (и) человеческих существ –nara– (nare), (просто) считал (paśyan) Тебя (tvām) подобным (sād­hāraṇam) более низкому (itara) богу (sura), и (поэтому) стал (abhūt) воспоминанием (smaraḥ)живущим (только) в памяти (людей) (smar­tavya-ātmā). Несомненно (hi), оскорбление (parib­havaḥ), (нанесённое) обуздавшим себя (vaśiṣu), не (na) приводит к благосостоянию (pathyaḥ)||15||

मही पादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम्।
मुहुर्द्यौर्दौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता॥१६॥

Mahī pādāghātād­vra­jati sahasā saṁśaya­padaṁ padaṁ viṣṇorbhrāmyadb­hu­japarigharugṇa­gra­ha­gaṇam|
Muhur­dyau­r­dausthyaṁ yātyanib­hṛ­ta­jaṭātāḍi­tataṭā jagadrakṣāyai tvaṁ naṭasi nanu vāmai­va vibhutā||16||

Из-за удара (āghātāt) (Твоих) стоп (pāda), земля (mahī) вдруг (sahasā) начинает сомневаться (vra­jati… saṁśaya-padam). (На самом деле все) три мира –досл. «(три) шага Viṣṇu»– (padam viṣṇoḥ), которые состоят из множества (gaṇam) планет (gra­ha), разбитые вдребезги (rugṇa) (Твоими) руками (bhu­ja), подобными железным брусьям (parigha), испытывают смятение (bhrāmy­at). Неожиданно (muhur), небо (dyaus) становится (yāti) несчастным (dausthyam), (когда его) покатые края (taṭāḥ) хлыстаются (tāḍi­ta) (Твоими) волнистыми (anib­hṛ­ta) скрученными локонами (jaṭā) (во время того, как) Ты (tvam) исполняешь танец (naṭasi) для защиты (rakṣāyai) мира (jagat). Определённо (eva), (Твои) Сила и Превосходство (vib­hutā) нежелательны (в этот момент) (vāmā), без сомнений (nanu)||16||

वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते।
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः॥१७॥

Viyad­vyāpī tārā­gaṇaguṇi­taphen­odga­maru­ciḥ pravāho vārāṁ yaḥ pṛṣata­laghudṛṣṭaḥ śirasi te|
Jagad­dvīpākāraṁ jal­ad­hivalayaṁ tena kṛtamitya­ne­naivon­neyaṁ dhṛ­tamahi­ma divyaṁ tava vapuḥ||17||

Тот (yaḥ) непрекращающийся поток (pravāhaḥ) вод –это эпитет божественной реки по имени «Mandāk­inī»– (vārām), который растекается (vyāpī) по небесам (viy­at) (и чья) красота (ruciḥ), предстающая (udga­ma) в виде пены (phena), усиливается (guṇi­ta) множеством (gaṇa) звёзд (tārā), выглядит (dṛṣṭaḥ) маленькой (laghu) капелькой (pṛṣa­ta) на Твоей (te) голове (śirasi). Мир (jagat) создаётся (kṛtam) этой самой (священной рекой) (tena) в форме (ākāram) (семи) островов (dvī­pa), окружённых (valayam) океаном (jal­ad­hi). Таким образом (iti) из этого (заявления) (ane­na eva) (можно с легкостью) аналогично сделать вывод (unneyam) о Твоей (tava) Божественной (divyam) Форме (vapus), наделённой постоянным и устойчивым (dhṛ­ta) величием (mahi­ma)||17||

रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति।
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः॥१८॥

Rathaḥ kṣoṇī yan­tā śatad­hṛti­ra­gen­dro dha­nu­ratho rathāṅge can­drārkau rathacaraṇapāṇiḥ śara iti|
Did­hakṣoste ko’yaṁ tripu­ratṛṇamāḍam­bar­avid­hirvid­heyaiḥ krīḍan­tyo na khalu paratantrāḥ prabhudhiyaḥ||18||

(Твоей) колесницей (rathaḥ) (была) земля (kṣoṇī), колесничим (yan­tā) (был) Brah­mā –также называемый «Śatad­hṛti», досл. означает «обладающий сотней жертвоприношений»– (śatad­hṛtiḥ), гора Меру — также известная как «Agen­dra», досл. означает «царь гор»– (agen­draḥ) (была Твоим) луком (dhanus). Также (atho) двумя колёсами (aṅge) (Твоей) колесницы (rathaḥ) (были) солнце –arka– и луна –can­dra– (can­drārkau). Viṣṇu –называемый «Rathacaraṇapāṇi», досл. означает «держащий в рукам колесо колесницы»– (rathacaraṇapāṇiḥ) (был Твоей) стрелой (śaraḥ iti), когда Ты –tvam– (te) пожелал сжечь –did­hakṣu– (did­hakṣoḥ) три (tri) города (pura), (которые были как) трава (tṛṇam) (для Тебя).  (Тем не менее), в чём смысл (kaḥ) этого (ayam) громкого (āḍam­bara) действия (vid­hiḥ)? (На самом деле) Мысли  (dhiyaḥ) Господа (prab­hu) не (na khalu) зависят (tantrāḥ) ни от чего (para), (а) играют (krīḍantyaḥ) с объектами, находящимися в Его распоряжении (vid­heyaiḥ)||18||

हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम्।
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्॥१९॥

Hariste sāhas­raṁ kamal­a­bal­imād­hāya paday­oryadekone tas­min­ni­ja­mu­da­ha­ran­netraka­malam|
Gato bhak­tyu­drekaḥ par­iṇa­ti­masau cakrava­puṣā trayāṇāṁ rakṣāyai tripu­ra­hara jāgar­ti jagatām||19||

О Разрушитель (hara) трёх (tri) городов (pura)! Хари –т.e. Viṣṇu– (har­iḥ), положив (ādhāya) (своё) подношение (bal­im) из тысячи (sāhas­ram) лотосов (kamala) к Твоим (te) стопам (paday­oḥ), (заметил), что (yad) одного (из лотосов) не хватало (ekone) в этом (подношении) (tas­min). (И поэтому), он вырвал (uda­harat) (один) из своих (nijam) лотосных глаз (netraka­malam), (чтобы решить эту проблему)(В результате), изобилие (udrekaḥ) (его) преданности (bhak­ti) (было) превращено (gataḥ… par­iṇa­tim) (Тобою) в то (asau) прекрасное (vapuṣā) Колесо (известное как «Sudarśana») (cakra), которое с бдительностью (jāgar­ti) защищает (rakṣāyai) три (trayāṇām) мира (jagatām)||19||

क्रतौ सुप्ते जाग्रत्त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते।
अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः॥२०॥

Kratau supte jāgrattva­masi pha­layo­ge kra­tu­matāṁ kva kar­ma prad­hvas­taṁ pha­lati puruṣārād­hanamṛte|
Atastvāṁ sam­prekṣya kratuṣu pha­l­adā­naprat­i­b­hu­vaṁ śru­tau śrad­dhāṁ bad­dhvā dṛḍha­parikaraḥ kar­ma­su janaḥ||20||

Когда жертвоприношение –kratu– (kratau) заканчивается –досл. «засыпает»– (supte), Ты (tvam) продолжаешь (asi) бодрствовать (jāgrat), чтобы вознаградить (pha­layo­ge) приносящего жертву (kra­tu­matām). Как (kva) ритуал жертвоприношения (kar­ma), который закончился (prad­hvas­tam) может принести плоды (pha­lati) без (ṛte) поклонения (ārād­hanam) Пуруше или Верховной Личности — Шиве– (puruṣa)? По этой причине (atas), осознав (sam­prekṣya), что Ты (являешься) (tvām) дарующим плоды (pha­la-dānaprat­i­b­hu­vam) в жертвоприношениях (kratuṣu), и обладая (bad­dhvā) верою (śrad­dhām) в Шрути –т.e. в Веды– (śru­tau), люди (janaḥ) решительно (dṛḍha) выполняют (parikaraḥ) обряды жертвоприношения (kar­ma­su)||20||

क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतामृषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः।
क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः॥२१॥

Kriyā­dakṣo dakṣaḥ kratu­pati­rad­hīśas­tanub­hṛtāmṛṣīṇāmārtvi­jyaṁ śaraṇa­da sadasyāḥ sura­gaṇāḥ|
Kratubhraṁśast­vat­taḥ kratuphalavid­hā­navyasani­no dhru­vaṁ kar­tuḥ śrad­dhāvid­hu­ram­ab­hicārāya hi makhāḥ||21||

О Дарующий (da) убежище (śaraṇa)! Ты –tvam– (tvat­taḥ), обожающий (vyasan­i­naḥ) постоянно (dhru­vam) даровать (vid­hā­na) плоды (pha­la) жертвоприношений (kratu), испортил –ababhraṁśas или abhraṁśayas– (bhraṁśaḥ) (то известное) жертвоприношение (kratu)(в котором) Dakṣa — отец Satī, первой жены Шивы– (dakṣaḥ), эксперт (dakṣaḥ) в ритуалах жертвоприношений (kriyā) и господин (adhīśaḥ) всех существ, наделённых (bhṛtām) телом (tanu), выполнял роль приносящего жертву (kratu­patiḥ). (В свою очередь) роль «ṛtvij» –жрецов– (ārtvi­jyam) исполнялась (самими) ведическими Мудрецами –Ṛṣi– (ṛṣīṇām), (в то время как) полки (gaṇāḥ) богов (sura) (служили) верховными жрецами (sadasyāḥ). Несомненно (hi), жертвоприношения (makhāḥ), (выполненные) для очарования (других) (abhicārāya), нежелательны (vid­hu­ram) для веры (śrad­dhā) исполняющего их (kar­tuḥ)||21||

प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा।
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः॥२२॥

Pra­jānāthaṁ nātha prasab­ham­ab­hikaṁ svāṁ duhi­taraṁ gataṁ rohidb­hūtāṁ rira­may­iṣumṛṣyasya vapuṣā|
Dhanuṣpāṇeryā­taṁ divamapi sap­a­trākṛ­ta­ma­muṁ trasan­taṁ te’dyāpi tya­jati na mṛgavyādharabhasaḥ||22||

О Господин (nātha)! Твоя (te) мощная ярость (rab­hasaḥ) в форме охотника (mṛgavyād­ha) даже сейчас (adya-api) не (na) покидает (tya­jati) того (amum) господа (nātham) (всех) живых существ (pra­jā) –т.e. Брахму, или Создателя, из известной триады–, который был ранен (sap­a­trā-kṛtam) (стрелами вышеупомянутого) охотника с луком в руках (dhanuṣpāṇeḥ) (и) убежал (yātam) даже (api) на небеса (divam) в страхе (Тебя) (trasan­tam). (Всё это произошло из-за того, что Brah­mā) был охвачен (gatam) невероятной (prasab­ham) похотью (abhikam) по отношению к своей собственной (svām) дочери (duhi­taram). (Он принял) форму –vapus– (vapuṣā) белоногой антилопы (ṛṣyasya), чтобы овладеть (ею) (rira­may­iṣum) (и тогда она) стала (bhūtām) красным оленем (rohit), (чтобы улететь от него)||22||

स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत्पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि।
यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्धघटनादवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा यवतयः॥२३॥

Svalā­vaṇyāśaṁsā dhṛ­tad­hanuṣamah­nāya tṛṇa­vat­pu­raḥ pluṣṭaṁ dṛṣṭvā pura­math­ana puṣpāyud­hamapi|
Yadi straiṇaṁ devī yamani­ra­ta dehārd­haghaṭanā­davaiti tvā­mad­dhā bata vara­da mugdhā yuvatayaḥ||23||

О Разрушитель (math­ana) (трёх) миров (pura)! Если (yadi) богиня (Pār­vatī) (devī), (чья) надежда (āśaṁsā) основана на ее собственной (sva) красоте и очаровании (lāvaṇya), даже (api) в прошлом (puras) увидев (dṛṣṭvā) (как) Puṣpāyud­ha –досл. «цвето-рукий», эпитет Каамадевы, бога любви– (puṣpāyud­ham), оснащенный луком (dhṛ­tad­hanuṣam) (был) немедленно (ahnāya) испепелён (pluṣṭam) (Тобой) подобно (vat) травинке (tṛṇa), (всё ещё) считает (avaiti), что Ты  (tvām) управляем женщиной (straiṇam), о Ты, посвящающий себя  (nira­ta) (разному роду) ограничений (yama)! Поскольку (она) занимает (ghaṭanāt) половину (ard­ha) (Твоего) тела (deha)(увы,) о (bata) Дарующий (da) милость (vara), молодые женщины (yuvatayaḥ) определённо (addhā) неопытны и просты (mugdhāḥ)!||23||

श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराश्चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः।
अमाङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि॥२४॥

Śmaśāneṣvākrīḍā smara­hara pīśācāḥ sahacarāśc­itāb­has­mālepaḥ sra­gapi nṛkaroṭī­parikaraḥ|
Amāṅ­galyaṁ śīlaṁ tava bha­vatu nāmaiva­makhi­laṁ tathāpi smartṝṇāṁ vara­da para­maṁ maṅgalamasi||24||

О Разрушитель (hara) Смары –т.e. Каамадевы, бога любви(smara)(Твоей) площадкой для игр (ākrīḍā) (является) крематорий (śmaśāneṣu), (а) Piśā­ca –вид демонов– (piśācāḥ) (Твои) спутники (sahacarāḥ). (Ты) наносишь (ālepaḥ) пепел (bhas­ma) похоронных костров (на Свое собственное тело) (citā) (и) даже (api) (носишь) гирлянду (srak) (из) множества (parikaraḥ) человеческих (nṛ) черепов (karoṭī). Поэтому (evam), (пусть) всё (akhil­am) Твоё (tava) поведение (śīlam) будет (bha­vatu) названо (nāma) «неблагоприятным» (amāṅ­galyam)!… Тем не менее (tathā-api), о Дарующий (da) милость (vara), Ты (asi) Высшее (para­mam) Благосостояние (maṅ­galam) для тех, кто помнит (Тебя)! (smartṝṇām)||24||

मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः।
यदालोक्याह्लादं ह्रद इव निमज्ज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्॥२५॥

Man­aḥ pratyakcitte savid­hamavad­hāyāt­ta­maru­taḥ prahṛṣyadromāṇaḥ pra­madasalilot­saṅgi­tadṛśaḥ|
Yadālokyāh­lā­daṁ hra­da iva nima­jjyāmṛ­ta­maye dad­hatyan­tas­tattvaṁ kimapi yam­i­na­s­tat kila bhavān||25||

Погрузив (avad­hāya) ум (man­as) в Высшее Я (pratyakcitte), согласно наставлениям писаний (savid­ham), (и) контролируя (ātta) дыхание (maru­taḥ), с глазами (dṛśaḥ) полными (utsaṅgi­ta) слёз (salila), (испытывая) Радость (pra­ma­da), от которой встают дыбом (prahṛṣy­at) волосы (на из телах) (romāṇaḥ), обладающие самоконтролем (мудрецы) (yam­i­naḥ), во время (yadā) созерцания (ālokya) Восторга (āhlā­dam) (и) погружаясь (nima­jjya), так сказать (iva), в Озеро (hrade) из –mayaḥ– (maye) Нектара (amṛ­ta), ухватывают — т.е. «осознают»– (dad­hati) Внутренний (antar) Принцип (tattvam) в значительной степени (kim-api). Ты (bhavān) определённо (являешься) (kila) тем (Внутренним Принципом) (tad)||25||

त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च।
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि॥२६॥

Tva­markast­vaṁ somast­va­masi pavanast­vaṁ hutava­hast­vamā­past­vaṁ vyoma tva­mu dharaṇirāt­mā tvami­ti ca|
Par­icchin­nāmevaṁ tvayi par­iṇatā bibhratu giraṁ na vid­mas­tat­tattvaṁ vayami­ha tu yattvaṁ na bhavasi||26||

«Ты (tvam) — солнце (arkaḥ); Ты (tvam) — луна (somaḥ); Ты (tvam) являешься (asi) воздухом (pavanaḥ); Ты (tvam) — огонь –«принимающий жертвоприношение»– (huta-vahaḥ); Ты (tvam) — вода (āpaḥ); Ты (tvam) пространство (vyoma). Ты (tvam) — во истину (u) земля (dharaṇiḥ) и (ca) Ты (tvam) Высшее Я (ātmā)» –«iti» означает кавычки–. Итак (evam), (пусть) те, кто претерпел изменения –мудрецы– (par­iṇatāḥ) трепетно хранят (bibhratu) ограниченные (par­icchin­nām) описания –досл. «слова»– (giram) Тебя (tvayi)! Тем не менее (tu), в этом мире (iha), мы (vayam) не (na) знаем (vid­maḥ) той (tad) реальности (tattvam), которой (yad) Ты (tvam) не являлся бы (na bhavasi)||26||

त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरानकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति।
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्॥२७॥

Trayīṁ tis­ro vṛt­tīstrib­hu­vana­matho trī­napi surā­nakārādyair­varṇaistrib­hirab­hi­dad­hat­tīrṇavikṛti|
Turīyaṁ te dhā­ma dhvanib­hi­ravarund­hā­na­maṇub­hiḥ samas­taṁ vyas­taṁ tvāṁ śaraṇa­da gṛṇā­ty­omi­ti padam||27||

О Дарующий (da) убежище (śaraṇa)! Слово (padam) «Om» (om-iti) описывает (gṛṇāti) Тебя (tvām) отдельно (vyas­tam) с помощью (своих) трёх  (trib­hiḥ) букв (varṇaiḥ), (состоящих из различных) форм (ākāra) и т.д. (ādyaiḥ), (которые обозначают) три Веды (trayīm), три (tis­ras) состояния (сознания) –т.e. бодрствование, сон и глубокий сон–  (vṛt­tīḥ), три (tri) мира (bhu­vanam), а также (atho… api) три (trīn) бога (surān). (Поэтому Ты) описываешься (abhi­dad­hat) как (та Реальность), которая претерпела (tīrṇa) (множество) изменений (vikṛti). (В свою очередь), с помощью (этих самых трёх) тонких (anub­hiḥ) звуков –dhvani– (dhvanib­hiḥ), (слово «Ом» описывает Тебя) в целом (samas­tam), (так как) оно содержит (avarund­hā­nam) Четвёртое (состояние сознания) –т.e. Свидетеля всех остальных состояний– (turīyam), (являющееся) Твоей (te) (Трансцендентальной) Обителью или Состоянием (dhā­ma)||27||

भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहांस्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्।
अमुष्मिन्प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते॥२८॥

Bhavaḥ śar­vo rudraḥ paśu­pati­rathograḥ sahamahāṁs­tathā bhīmeśānāvi­ti yad­ab­hid­hānāṣṭakami­dam|
Amuṣmin­pratyekaṁ pravicarati deva śru­ti­rapi priyāyās­mai dhāmne pravihitanamasyo’smi bhavate||28||

«Бхава (bhavaḥ), Шарва (śar­vaḥ), Рудра (rudraḥ), Пашупати (paśu­patiḥ), а также (atha) Угра (ugraḥ) и (saha) Махаадева (mahān) и (tathā) Бхиима (bhī­ma) и Иишаана (īśā­nau)» –«iti» означает кавычки–. Это (idam) – группа, состоящая из восьми (aṣṭakam) имён (abhid­hā­na) того (Шивы) (yad). О Бог (deva)! Даже если (api) Шрути –Веды– (śru­tiḥ) тщательно исследуют (pravicarati) каждое из них (pratyekam) в этой (группе) (amuṣmin), Я преклоняюсь (prav­i­hi­ta-namasyaḥ asmi) перед этой (asmai) дорогой (priyāya) (Трансцендентальной) Обителью или (Высшим) Состоянием –dhā­ma– (dhāmne), (сутью которого являешься) Ты –bhavān– (bha­vate)||28||

नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः।
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमितिसर्वाय च नमः॥२९॥

Namo nediṣṭhāya priya­da­va daviṣṭhāya ca namo namaḥ kṣodiṣṭhāya smara­hara mahiṣṭhāya ca namaḥ|
Namo varṣiṣṭhāya tri­nayana yav­iṣṭhāya ca namo namaḥ sar­vas­mai te tadi­dami­ti­s­arvāya ca namaḥ||29||

О Ты, обожающий (priya) огонь (dava)! Приветствия (namas) Самому Близкому (nediṣṭhāya) и (ca) приветствия (namas) Самому Далёком (daviṣṭhāya). О Разрушитель (hara) Каамадевы — бога любви– (smara)Приветствия (namas) Самому Малому (kṣodiṣṭhāya), а также (ca) приветствия (namas) Самому Великому (mahiṣṭhāya). О Трехглазый (Шива) (tri­nayana)Приветствия (namas) Старейшему (varṣiṣṭhāya) и (ca) приветствия (namas) Самому Молодому (yav­iṣṭhāya). Приветствия (namas) Тебе (te), тому, кто является всем –sar­va– (sar­vas­mai), а также (ca) приветствия (namas) Сарве –эпитет Шивы– (sarvāya), (так как он является в форме) «того (tad) и сего (idam-iti)» –Шива зовётся «Сарвой», потому что Он — этот человек и тот, это животное и то, этот объект и тот и т.д… Он всё и все–||29||

बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः।
जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः॥३०॥

Bahalara­jase viśvot­pat­tau bhavāya namo namaḥ pra­bal­ata­mase tat­saṁhāre harāya namo namaḥ|
Jana­sukhakṛte sattvo­drik­tau mṛḍāya namo namaḥ prama­hasi pade nis­traiguṇye śivāya namo namaḥ||30||

Множество приветствий (namas namas) Бхаве — эпитет Шивы, означающий «существование»– (bhavāya), (являющемуся в форме) Viśvot­pat­ti –досл. «тот, из кого происходит вселенная», то есть Brah­mā, Создатель– (viśvot­pat­tau), (в котором присутствует) огромное количество (baha­la) Rajoguṇa –т.e. качества «раджас»– (rajase). Я приветствую вновь и вновь (namas namas) Хару –эпитет Шивы, означающий «Разрушитель»– (harāya), (являющемуся в форме) Tat­saṁhāra –досл. «тот, кто разрушает эту (вселенную)», то есть, Рудра, Разрушитель– (tat­saṁhāre) (в котором присутствует) обильное количество (pra­bala) Tamoguṇa –т.e. качества «тамас»– (tamase). Приветствую вновь и вновь (namas namas) Мриду –эпитет Шивы, означающий «сострадательный» или «милостивый»– (mṛḍāya), (являющегося в форме) Sattvo­drik­ti –досл. «тот, в ком обильна Sattvaguṇa или качество «саттва», то есть, Вишну, Поддержателя– (sattvo­drik­tau) во имя (kṛte) счастья (sukha) (всех) живых существ (jana). Множество приветствий (namas namas) Шиве –досл. «Благоприятный»– (śivāya), (являющемуся в форме) сияющего (prama­hasi) состояния (pade), не наделённого гунами или качествами (nis­traiguṇye)||30||

कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः।
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोहारम्॥३१॥

Kṛśa­pariṇati cetaḥ kleśavaśyaṁ kva cedaṁ kva ca tava guṇasī­mol­laṅgh­inī śaś­vadṛd­dhiḥ|
Iti caki­ta­ma­mandīkṛtya māṁ bhak­tirād­hād­vara­da caraṇayoste vākyapuṣpopahāram||31||

Как (kva ca) слабо (kṛśa) развит (par­iṇati) этот (idam) ум (cetas), управляемый (vaśyam) Клешами –т.e. широко известными пятью напастями: невежеством, эго, привязанностью, отвращением и страхом смерти– (kleśa). И как (kva ca) бесконечно и вечно (śaś­vat) Твоё (tava) Процветание (ṛddhiḥ), выходящее за (ullaṅgh­inī) границу (sīmā), (обозначенную тремя) гунами или качествами (guṇa)! Таким образом (iti), (хотя я и) очень (amandīkṛtya) напуган (caki­tam) (этим), о Дарующий (da) милость (vara), преданность (bhak­tiḥ) заставила (ādhāt) меня (mām) преподнести (upahāram) цветы (puṣ­pa) (в виде) слов (vākya) к Твоим (te) стопам (caraṇay­oḥ)||31||

असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी।
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति॥३२॥

Asita­girisamaṁ syātka­j­jalaṁ sind­hupātre surataru­varaśākhā lekhanī patra­murvī|
Likhati yadi gṛhītvā śāradā sar­vakālaṁ tadapi tava guṇānāmīśa pāraṁ na yāti||32||

(Если бы определённое количество) ламповой сажи — используемой как чернила– (kaj­jalam), соответствующее (samam) черной (asita) горе (giri), было бы (syāt) (налито в) океан (sind­hu), выполняющий роль сосуда –т.e. чернильницы– (pātre), (и если бы) ветвь (śākhā) лучшего (vara) дерева (taru) богов (sura) –т.e. прославленного Kalpavṛkṣa– (использовалась бы) в виде ручки (lekhanī), (а сама) земля (urvī)(в виде) листа для письма (patram), (и) если бы (yadi) Śāradā –т.e. «Saras­vatī», река-богиня, обычно ассоциируемая с красноречием и образованием– (śāradā), взяв (эти принадлежности) (gṛhītvā), писала бы (likhati) вечно (sar­vakālam), даже (api) эта (восхитительная метафора) (tad), о Бог (īśa), не (na) достигла бы (yāti) конца (pāram) Твоих (tava) положительных качеств (guṇānām) –другими словами, все качества Шивы не могут быть описаны, даже если такой великий персонаж, как сама Saras­vatī вечно записывала бы их, используя вышеупомянутые принадлежности–||32||

असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य।
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार॥३३॥

Asur­a­sur­a­munīndrairar­ci­ta­syen­du­mauler­grathitaguṇamahim­no nir­guṇasyeś­varasya|
Sakala­gaṇavar­iṣṭhaḥ puṣ­padan­tāb­hid­hāno ruci­ra­malaghu­vṛt­taiḥ stotrametaccakāra||33||

(Гандхарва или небесный музыкант) по имени (abhid­hā­naḥ) Puṣ­padan­ta –досл. «с зубами из цветов»– (puṣ­padan­ta), лучший (var­iṣṭhaḥ) из всей (sakala) группы слуг Шивы (gaṇa), сочинил (cakāra) этот (etad) прекрасный (ruci­ram) гимн (sto­tram), наделённый длинными (alaghu) мерами стихосложения (vṛt­taiḥ), (в честь) Господа (īśvarasya), который носит луну (indu) на Своей голове –mauli– (mauleḥ) и которому поклоняются (arci­ta­sya) Индра –indreṇa– (indraiḥ), мудрецы (muni), боги (sura) и демоны (asura), и чьё Величие (mahim­naḥ) состоит из (бесконечных) качеств (guṇa), нанизанных вместе (на одну нить, подобно бусинам в ожерелье) (grathi­ta), (хотя он полностью) лишён любых качеств –nir­guṇa– (nir­guṇasya)||33||

अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान् यः।
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र प्रचुरतरधनायुःपुत्रवान्कीर्तिमांश्च॥३४॥

Ahara­ha­ranavadyaṁ dhūr­jaṭeḥ sto­tram­etat­paṭhati param­ab­hak­tyā śud­dhacit­taḥ pumān yaḥ|
Sa bha­vati śival­oke rudratulyastathā’tra pracurataradhanāyuḥputravānkīrtimāṁśca||34||

Человеческое существо (pumān) с чистым умом (śud­dha-cit­taḥ), которое (yaḥ) с величайшей (para­ma) преданностью (bhak­tyā) день за днём (ahar-ahar) безупречно (anavadyam) повторяет (paṭhati) этот (etad) гимн (sto­tram) (в честь) Dhūr­jaṭi –эпитет Шивы, означающий «с грузом из спутанных локонов»– (dhūr­jaṭeḥ), становится (saḥ bha­vati) идентичным (tulyaḥ) Рудре –т.e. Шиве– (rudra) в мире Шивы (śiva-loke) (после смерти). Также (tathā), (он становится) известным (kīr­timān), многодетным (putravān), (наслаждается долгой) жизнью (āyus) и (ca) более (tara) обильным (pracu­ra) богатством (dhana) в этом мире (atra)||34||

दीक्षा दानं तपस्तीर्थं योगयागादिकाः क्रियाः।
महिम्नः स्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्॥३५॥

Dīkṣā dānaṁ tapastīrthaṁ yogayāgādikāḥ kriyāḥ|
Mahim­naḥ stavapāṭhasya kalāṁ nārhan­ti ṣoḍaśīm||35||

Инициация (dīkṣā), благотворительность (dānam), аскезы (tapas), паломничество (tīrtham) (и подобная) деятельность (kriyāḥ), (такая как) Йога (yoga), жертвоприношение (yāga) и т.д., (ādikāḥ) не (na) стоит (arhan­ti) (даже) шестнадцатой (ṣoḍaśīm) части (kalām) (того, что стоит) повторение (pāṭhasya) (этого) гимна (sta­va) (в честь) Величия (mahim­naḥ) (Шивы)||35||

आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम्।
अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्॥३६॥

Āsamāp­tami­daṁ sto­traṁ puṇyaṁ gand­harv­ab­hāṣi­tam|
Anau­pamyaṁ manohāri śivamīśvaravarṇanam||36||

Этот (idam) священный (puṇyam) гимн (sto­tram), произнесённый (bhāṣi­tam) (известным) божественным музыкантом (по имени Puṣ­padan­ta) (gand­har­va), (содержащий) непревзойдённые (anau­pamyam), восхитительные (manohāri) и благоприятные (śivam) описания (varṇanam) Господа (īśvara), заканчивается (āsamāp­tam)||36||

महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः।
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्॥३७॥

Maheśān­nā­paro devo mahim­no nāparā stu­tiḥ|
Aghorān­nā­paro mantro nāsti tattvaṁ guroḥ param||37||

Не существует (na) бога (devaḥ) выше (aparaḥ) Махеши –эпитет Шивы, означающий «великий Господь»– (maheśāt), не существует (na) восхваляющего гимна (stu­tiḥ) выше (aparā) (этого) «Śivamahim­naḥ sto­tram» (mahim­naḥ). Не существует (na) Мантры –священного слова– (mantraḥ) выше (aparaḥ) «Agho­ra» –эпитет Шивы, означающий «не ужасающий»– (agho­ra) (и) нет (na asti) принципа (tattvam) выше (param) Гуру –в смысле пятого «kṛtya» или действия Шивы, которое дарует божественную Милость ограниченному существу– (guroḥ)||37||

कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशधरमौलेर्देवदेवस्य दासः।
स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ठ एवास्य रोषात्स्तवनमिदमकार्षीद्दिव्यदिव्यं महिम्नः॥३८॥

Kusumadaśananāmā sar­va­gand­har­varā­jaḥ śiśuśaśad­hara­maulerde­vadevasya dāsaḥ|
Sa khalu nijamahim­no bhraṣṭa evāsya roṣāt­sta­vanami­damakārṣīd­di­vyadi­vyaṁ mahimnaḥ||38||

Царь (rājaḥ) всех (sar­va) божественных музыкантов (gand­har­va) по имени (nāmā) Kusumadaśana –синоним термину «Puṣ­padan­ta», т.e. «с зубами из цветов», так как «kusuma» = puṣ­pa (цветок) и «daśana» = dan­ta (зуб)– (kusumadaśana) (является) слугой (dāsaḥ) Бога (devasya) богов (deva), носящего месяц (śiśu śaśad­hara) на Своей голове –mauli– (mauleḥ). Он –Puṣ­padan­ta– (saḥ) определённо (khalu… eva) пал (bhraṣṭaḥ) из своего (nija) величия (mahim­naḥ) из-за ярости (roṣāt) Шивы (asya) –так как Puṣ­padan­ta нечаянно наступил на траву, священную для Шивы– (и) сочинил (akārṣīt) этот (idam) прекрасный (divya) божественный (divyam) гимн восхваления (sta­vanam) (в честь) Величия (того самого Шивы) (mahim­naḥ), (чтоб обрести Его милость)||38||

सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः।
व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्॥३९॥

Suravara­mu­nipūjyaṁ svarg­amokṣaika­hetuṁ paṭhati yadi manuṣyaḥ prāñ­jalirnāny­acetāḥ|
Vra­jati śivasamī­paṁ kin­naraiḥ stūyamā­naḥ sta­vanami­damamoghaṁ puṣpadantapraṇītam||39||

Если (yadi) человеческое существо (manuṣyaḥ), чей ум (cetāḥ) полностью направлен в одну точку (na-anya), повторяет (paṭhati), сложив пустые ладони (prāñ­jal­iḥ), этот (idam) безупречный (amogham) гимн восхваления (sta­vanam), написанный (praṇī­tam) Пушпадантой (puṣ­padan­ta), которому поклоняются (pūjyam) боги (sura) и лучшие (vara) мудрецы (muni), и который является единственной (eka) причиной (hetu) небесного (svar­ga) Освобождения (mokṣa), (тогда такая личность,) восхваляемая (stūyamā­naḥ) Киннарами –видом божественных существ– (kin­naraiḥ), направляется (vra­jati) к (samī­pam) Шиве (śiva)||39||

श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण।
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः॥४०॥

Śrīpuṣ­padan­ta­mukha­paṅka­janir­gate­na stotreṇa kil­biṣa­hareṇa hara­priyeṇa|
Kaṇṭhasthite­na paṭhite­na samāhite­na suprīṇi­to bha­vati bhūtapatirmaheśaḥ||40||

Maheśa –досл. «великий Господь»– (maheśaḥ), Господин (patiḥ) (всех) существ (bhū­ta), остаётся (bha­vati) доволен (suprīṇi­taḥ) (повторением этого) гимна (stotreṇa), произошедшего из –nir­ga­ta– (nir­gate­na) лотосных уст (mukha-paṅka­ja) Достопочтимого (śrī) Пушпаданты (puṣ­padan­ta), разрушающего –hara– (hareṇa) грехи (kil­biṣa) (и) дорогого –priya– (priyeṇa) Харе –Шиве– (hara), (будь) он заучен наизусть –kaṇṭhasthi­ta– (kaṇṭhasthite­na) (или) повторяем –paṭhi­ta– (paṭhite­na) (или просто) внимательно выслушан –samāhi­ta– (samāhite­na) –другой вариант перевода: «(или просто) храним (дома)»–||40||

इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः।
अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः॥४१॥

Ityeṣā vāṅ­mayī pūjā śrī­mac­cha­ṅkara­pā­day­oḥ|
Arpitā tena deveśaḥ prīy­atāṁ me sadāśivaḥ||41||

Итак (iti), это (eṣā) поклонение (pūjā), состоящее (mayī) из слов (vāk), предлагается (arpitā) стопам (pāday­oḥ) Достопочтимого (śrī­mat) Шанкары –эпитет Шивы, означающий «дарующий процветание, благотворный и т.д.»– (śaṅkara). С помощью этого (подношения) (tena), (да будет) Sadāśi­va –эпитет Шивы, означающий «вечно благоприятный»– (sadāśi­vaḥ), Господин (īśa) богов (deva), доволен (prīy­atām) мною (me)!||41||

यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्।
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर॥४२॥

Yadakṣaraṁ padaṁ bhraṣṭaṁ mātrāhī­naṁ ca yadb­havet|
Tat­sar­vaṁ kṣamy­atāṁ deva prasī­da parameśvara||42||

Любой (yad… yad) слог (akṣaram) (или) слово (padam), которое было (bhavet) пропущено (bhraṣṭam) или –досл. «и» — (ca) произнесено не вовремя (mātrā-hīnam), да простит (kṣamy­atām) Бог (deva) всё (sar­va) это (tad). О Всевышний (para­ma) Господь (īśvara), будь удовлетворён (prasī­da)!||42||

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

Om̐ śān­tiḥ śān­tiḥ śān­tiḥ||

Om̐ (om̐), мир (śān­tiḥ), мир (śān­tiḥ), мир (śān­tiḥ).